Order Form

Title - ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน: ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษา กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ เมืองคู่มิตร

Author - กนกวรรณ มะโนรมย์

Publisher - MSSRC

Year - 2011

Language – Thai

Price – 130 บาท กรุณาสั่งซื้อที่ สกว.

Abstract - Content บทนำ: รัฐและชายแดนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ศิริพร วัชชวัลคุ บทสังเคราะห์ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้านกรณี กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และเมืองคู่มิตร กนกวรรณ มะโนรมย์ In the Shadow of Preah Vihear: Notes from the Thai-Cambodia Border Peter Vail คนไร้รัฐกับสถานะความเป็นพลเมือง มุมมองต่อความเป็นพลเมืองยุคหลังรัฐชาติ (postnation- state) กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ เมืองคู่มิตรอุบลราชธานีและจำปาสัก: บทบาทและปฏิบัติการของเกษตรแบบมีพันธะสัญญาข้ามชาติ กนกวรรณ มะโนรมย์, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ สกุลพรรณ โพธิจักร Link: http://trf2.trf.or.th/website_7_001/index.php


Title - Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University: River, People, Border, Culture, Trade, and Politics (Special Issue: Mekong Studies)

Author - Suchada Thaweesit, Editor

Publisher - MSSRC

Year - 2009

Language – Thai/ English

Price – 250 baht

Abstract - Content: ● Lived Space on Border Trade: Territoriality, Interstitial Space and Geography of Domination/Resistance (Thai) ● Imagined Citizens and the Stateless Lao in the Northeastern Frontier (Thai) ● Cross-Border Monks: The Rise of Theravada Centre in Xishuangbanna (Thai) ● REBUILDING LIVES, FAMILIES, AND COMMUNITIES: THE KACHIN IN UPPER BURMA (English) ● "Life-World" of the British Colonial Administrators in Colonial Burma and Their Attitudes toward Burma and her Peoples, the Late Nineteenth to Early Twentieth Centuries (Thai) ● Thai - Lao Relationship in the History Books (Thai) ● French Indochina, Space, Emotion, Power, Knowledge, Feeling in Marguerite Duras's Novel: UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE (Thai) ● Discourse of Ecotourism Management in Ha Long Bay, Vietnam (Thai) ● Dynamics of a Border Town: A Case Study of Khong Chiam Town, Ubon Ratchathani (Thai) ● Self-Reliance: The Alternative Development of the Border Community (Thai) ● When an Anthropologist Meets Hydrologists: A Reflection on the Epistemology and Sociology of Knowledge of Mekong Hydrology (English) ● "Talue" and Beliefs of Katu Tribe in Southern Laos (Thai)


Title - Isan: Regionalism in Northeastern Thailand [Thai edition] แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย

Author - Keyes F., Charles รัตนา โตสกุล แปล

Publisher - MSSRC

Year - 2009

Language – Thai

Price – 150 Baht

Abstract - ในกรณีภาคอีสานของประเทศไทย ยังต้องเสนอปัญหาที่มีความซับซ้อน เนื่องจากว่าปัญหาในเรื่องความแตกต่าง "พวกเขา-พวกเรา" ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่ผมเคยเสนอไว้ว่า คนอีสานบางครั้งแสดงตัวตนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น บางครั้งเชื่อมโยงกับความเป็นภาคอีสาน บางครั้งเชื่อมโยงกับคนลาวในประเทศลาว และเชื่อมโยงกับคนไทยภาคกลาง อัตลักษณ์ทางเลือกเหล่านี้มีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหมายทางการเมืองอะไรของคนอีสาน? นี่คือคำถามที่จะต้องตอบ เพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจและกับรับมือกับ "ปัญหาอีสาน" ได้ ในรายงานนี้ผมพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็น ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยให้สร้างความกระจ่างในประเด็นที่ว่าคนอีสานอยู่ในบริบทของรัฐไทยได้อย่างไร ชาร์ล เอฟ คายส์


Title - Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries [Proceedings]

Author - MSSRC

Publisher - MSSRC

Year - 2010

Language – English

Price – Free

Abstract - This publication is a proceeding of International Seminar on Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries held on Thursday 19 - Friday 20 November 2009, at Ubon Ratchathani, Thailand.


Title - Selected Article Volume “Changing Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region".

Author - MSSRC

Publisher - MSSRC

Year - 2014

Language – English

Price – -

Abstract - This present volume hopes to contribute the academic work on the Mekong region which focus on ethnicity issues. The papers are drawn from the International Conference on “Changing Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region".


Title - Abstract book of the international conference “Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Region”

Author - MSSRC

Publisher - MSSRC

Year - 2011

Language – Eng

Price – 150 Baht

Abstract -


Title - คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

Author - ศูนย์วิจัยสังคมอนุภุมิภาคลุ่มน้ำโขง

Publisher - ศูนย์วิจัยสังคมอนุภุมิภาคลุ่มน้ำโขง

Year - 2012

Language – ไทย

Price – สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ฟรี

Abstract - เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม หัวข้อ “คนข้ามแดนใน ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์” ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี


Title - The Study of Ethnicity in the Greater Mekong Subregion

Author - Charles Keyes

Publisher - MSSRC

Year - 2012

Language – English

Price – 50 Baht [2 US Dollar]

Abstract - This book of Prof. Keyes is an important volume presented an anthropological work concerns to reflect on human diversity in the Greater Mekong Subregion in the early 21st century including both theory and critics, especially a case of tribe.


Title - จดหมายข่าวศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ฉบับ “ปฐมฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่”

Author -

Publisher - MSSRC

Year - 2013

Language – Thai and English

Price – -

Abstract - Free Download At: http://mssrc.la.ubu.ac.th/2006/admin/Working/9/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf


Title - “ภาวะไร้สัญชาติ-ไร้รัฐ ชายแดนอีสาน คนลาวอพยพ”

Author - ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ

Publisher - MSSRC และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

Year - 2012

Language – Thai

Price – 250 บาท

Abstract -


Title - เศรษฐกิจในกำกับของสังคม: สถาบันสังคมกับเศรษฐกิจลุ่มน้ำอีสานและโขง

Author - ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

Publisher - ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการสนับสนุนขององค์กร Mekong Program on Water, Environment and Resilience, M-Power

Year - 2013

Language – Thai

Price – 150

Abstract -


Title - ผลกระทบสุขภาวะข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Author - สุรสม กฤษณะจูฑะ บรรณาธิการ

Publisher - MSSRC

Year - 2010

Language – Thai

Price – Free

Abstract - กาจัดทำการประเมินผลกระทบสุขภาพข้ามพรมแดนเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีการพัฒนากกรอบแนวคิดและกำหนดประเด็นที่ชัดเจน แนวทางการดำเนินงานจึงเริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาแม่น้ำโขงในภาพรวม เนื่องจากปัญหาการพัฒนาแม่น้ำโขงเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับหลายประเทศและมีกลไกการขับเคลื่อนในหลากหลายระดับ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการในท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพข้ามพรมแดนเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาแม่น้ำโขงและรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป Free download at: http://main.la.ubu.ac.th/mssrc/index.php/projects Also available download at: http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=80


Title - Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region

Author - Suchada Thaweesit, Peter Vail & Rosalia Sciortino, Editors

Publisher - MSSRC

Year - 2008

Language – English

Price – 600 Baht

Abstract - This book is organized into three cohesive themes addressing GMS transborder issues. The first theme focuses on regional cooperation and transborder conflicts. An important observation emerging from the papers is that since the latter half of the 1990s, most of the countries in the GMS (Vietnam, Laos PDR, Cambodia, and Myanmar) have pursued aggressive economic and social reform, liberalizing their economies and integrating with the global capitalist economy. There is rising awareness among nations in the GMS that to attain economic progress, economic and political cooperation policies between the countries must be adopted. However, from the 1990s and into the new millennium, the relations among the countries and ethnic groups within the region remain relatively unstable. The second theme draws attention to issues of labor migration, gender, and human rights. Highlighted in the papers is the juxtaposition of extensive economic development with pervasive rural poverty. The final theme discusses transborder trades and border townships and includes six essays addressing the changing patterns of crossborder trade and border townships. The papers show that preexisting crossborder trade and border towns have been heavily affected by the development of transport routes, regional market economy, changing border regulations and customs, and the overall political vision that promotes regional integration. This entails impacts on the traditional ways in which local people conduct trade, run their businesses and earn their livings.


Title - Social Challenges for the Mekong Region [Thai Version]

Author - Mingsarn Kaosa-ard & John Dare, Editors [Kobkul Rayanakorn, Trans]

Publisher - MSSRC & Social Research Institute of Chiang Mai Univ

Year - 2007

Language – Thai

Price – 500 Baht

Abstract - The center published a Thai version of a book entitled “Social Challenges for the Mekong Region” in September 2007. The original version of the book is in English and it was published by Social Research Institute, Chiang Mai University. The book provides local writers' perspectives on a wide range of significant, often related, social challenges in the GMS. Issues discussed in the book included the regional economic integration, infrastructure development, the rise of transnational civil society, the relationships between Mekong states and eternal powers, changing geopolitics, poverty, government policies affecting ethnic minorities, gender inequity, industrialization, labor migration, human rights, HIV/AIDS, drug uses, biotechnology impacts on agriculture, uplands’ land utilization, fisheries disputes, access to natural resources, state approaches to sustainable development, and the governance towards management of Mekong River .


Title - MSSRC Review 2000 – 2007

Author - MSSRC

Publisher - MSSRC

Year - 2007

Language – English

Price – Free

Abstract - The Mekong Sub-region Social Research Center [MSSRC] has been established since 2000, working towards the integration of Mekong regional studies amongst academics, scholars and students within and outside the region. The multi-disciplinary center promotes the sharing of GMS knowledge across disciplines, institutions and borders. The center hopes to ‘fill the gap’ in regional research by encouraging regionally generated scholarship, collating information and data pertaining to the GMS, and fostering networks and collaborations between GMS academics. “MSSRC Review 2000 – 2007” is the first MSSRC review document reports on the Mekong Sub-Region Social Research Center’s achievements from 2000 to 2007.


Title - Review on Sociological Research Status in E-san during year 2000 – 2003 ( 2nd edition)

Author - Kanokwan Manorom and Thawat Maneepong

Publisher - MSSRC

Year - 2007

Language – Thai

Price – 100 Baht (Out of Order)

Abstract - The MSSRC published a 2nd edition of “Review on Sociological Research Status in E-san during year 2000 – 2003” written by Kanokwan Manorom and Thawat Maneepong in the year 2006. The first edition is served by the National Research Council of Thailand.


Title - Abstract book of the international conference “Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region”

Author - MSSRC

Publisher - MSSRC

Year - 2005

Language – English

Price – 150 Baht

Abstract - The MSSRC published a book of abstracts from the international conference “Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region” in the year 2005, and its papers from the conference will be published into a proceeding.