ภาพงานแถลงข่าวยายไฮ
วันที่ 23 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6/10/2552
Go Back