ภาพงานแถลงข่าวยายไฮ
วันที่ 23 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6/10/2552
More>>

การเสวนา Mekong Brown Bag
"แรงงานหญิงไทยในฮ่องกง: วิถีชีวิตและวิธีวิทยาในการศึกษา" โดย อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์
5/11/2551
More>>

SEASREP Visit
Ms. Imelda Adande, an officer of the Southeast Asian Reginal Exchange Program [SEASREP] visited MSSRC on 11 July 2008.
11/7/2551
More>>

Don Sahong Dam: Question & Lesson to Mekong Region
A Brown Bag Seminar on 12 September 2008 by Yuka Kiguchi
12/9/2551
More>>

Seminar "Burma: Soldier Politics and Nargis"
วิทยากร โดย พรพิมล ตรีโชติ ผู้เชี่ยวชาญพม่าศึกษา ,สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ผู้สื่อข่าว The Nation, ณัฐวดี ดวงตาดำ
16/6/2551
More>>

การเสวนา Mekong Brown Bag
"ผี บุญ น้ำ นา: คนอีสานกับการจัดการทรัพยากร" โดย จักรกฤษณ์ สังขะมณี
13/7/2550
More>>

Greater Mekong Sub-region Resource Center
6/7/2550
More>>