ผลงานวิชาการ
ลำดับ ผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่เผยแพร่ รูปปกหนังสือ ไฟล์
1 ปริวรรต  สมนึก นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หนังสือ 7 มิ.ย. 65
2 ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย ตำรา 1 พ.ค. 65
3 ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ ตำรา 1 พ.ค. 65