แก้ไขข้อมูล ดร.เสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
 Dr.Saowanee  T. Alexander
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
  ตำแหน่งบริหาร :   -
     
  การศึกษา :   ปริญญาเอก
  ปริญญาเอก :   Doctor of Philosophy (Linguistics) Indiana University Bloomington [2554]
  ปริญญาโท :   M.A. (TESOL/Applied Linguistics) Indiana University - Bloomington, U.S.A. [2548]
  ปริญญาตรี :   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอิตาเลียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2537]
  สังกัด :   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
  อีเมล์ :   saowanee.alexander@gmail.com
  โทรศัพท์ :   3765
  ห้องพัก :   LA 101/2
 
งานวิจัย :  

- ปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.พิบูลมังสาหารและอ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี  (ผู้เข้าร่วม)  [งบประมาณแผ่นดิน]   7-2-2558
 
บริการวิชาการ :  

- เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2555 [2555]
 
ผลงานตีพิมพ์ :  

- เว่าลาว หรือ เว่าอีสาน: ความเป็นเราและเป็นอื่นในกระแสชาตินิยมและท้องถิ่นนิยม   (หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน มิย 2557)  [15-06-2557]
- Diglossia and Identity in Northeast Thailand: Linguistic, Social, and Political Hierarchy (with Duncan McCargo)  (Journal of Sociolinguistics (forthcoming))  [28-02-2557]
 
นำเสนอผลงาน :  

- ความทุกข์ ความขบขัน และภาษาของไทบ้านอีสาน (Plights, Humor, and Language of Ordinary Isan People)  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  [27-02-2558]
- Thai grassroots Redshirts' language of democracy  (The University of Sydney, Australia)  [24-04-2557]
- Revisiting Isan Identity: A Linguistic Perspective on Dual Identitiesin Northeast Thailand  (The University of Wisconsin-Madison, United States)  [20-04-2556]
- The Emergence of a New Political Vocabulary among the So-called Lower-Class Urbanized Villagers  (the 4th International Conference on Language and Communication (ICLC2012))  [13-12-2555]
- Action Research on EFL learners' discriminatory ability: A phonetics course evaluation  (International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts)  [07-01-2553]