ประกาศการโอนเงินยืมทดรองราชการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่โอน หมายเหตุ
1. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 มิ.ย.64 4 กันยายน 2564
2. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี หลักสูตรการท่องเที่ยว วันที่ 4-5 ก.ย.64 1 กันยายน 2564
3. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การเสริมความเข้าใจด้านวิชาการนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี 1 กันยายน 2564
4. นายพัน  พงษ์ผล ค่าตอบแทนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 14ก.ค.-17ก.ย.64 31 สิงหาคม 2564
5. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนส.ค.64 31 สิงหาคม 2564
6. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ส.ค.64 จำนวน 3 ราย 31 สิงหาคม 2564
7. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนรายนางสาวเพียรอักษร นามโสภา 31 สิงหาคม 2564
8. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.64นายประวิทย์ ตอพล 31 สิงหาคม 2564
9. นายพัน  พงษ์ผล โครงการเพิ่มพูนทักษะดนตรี 15-30 สค.64 30 สิงหาคม 2564
10. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.พัฒนาอัตลักษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 30 สิงหาคม 2564
11. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัยรถพร้อมพรบ. 27 สิงหาคม 2564
12. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ กก.การศึกษาประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรม วันที่ 30 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
13. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการผลกระทบทางการท่องเที่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 21-29 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
14. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.Nippon rakai เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นผ่านสื่ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2564
15. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กก.แบ่งปันประสบการณ์งานเขียนบท 25 สิงหาคม 2564
16. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.การท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 25 สิงหาคม 2564
17. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์โคตร กก.Japanese Contest 25 สิงหาคม 2564
18. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ กก.เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่นและประกวดผลงาน วันที่ 21-22ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
19. นายพัน  พงษ์ผล กก.การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วันที่ 28-30 ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
20. นายปริวรรต  สมนึก กก.ทัศนศึกษษดูงานการจัดการธุรกิจและการตลาดฯ 24 สิงหาคม 2564
21. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะความรู้ เสริมความรู้การใช้ Google form 24 สิงหาคม 2564
22. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กก.โ๕รงการฝึกอบรมการเขียนตำราฯ 24 สิงหาคม 2564
23. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.นิทรรศการญี่ปุ่น 24 สิงหาคม 2564
24. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ กก.ประชุมวิชาการงวดที่ 2 International Conference on English Language Studies 2021 23 สิงหาคม 2564
25. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.แข่งขันการนำเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่น 23 สิงหาคม 2564
26. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กก.การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 20-29ส.ค.4 23 สิงหาคม 2564
27. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนปละประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15ส.ค.-4ก.ย.64 23 สิงหาคม 2564
28. นายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา โครงการอบรมการสร้งสื่อด้วยโปรแกรม CANVA วันที่ 23 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
29. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กก.วันแห่งความหลากหลาย วันที่ 22 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
30. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก. Inspring talk วิชาชีพติวเตอร์พิเศษภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2564
31. นายเชาวนันท์   ทะนอก กก.การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา 21ส.ค.64 19 สิงหาคม 2564
32. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กก.การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 18 สิงหาคม 2564
33. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กก.การพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานกับองค์กรนานาชาติ 18 สิงหาคม 2564
34. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ โครงการบรรยายทางวิชาการแปลภาษาไทย-จีน 18 สิงหาคม 2564
35. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะควารู้ เสริมความรู้การใช้ Google side 17 สิงหาคม 2564
36. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์การทำงานด้วย Excel Maccro 17 สิงหาคม 2564
37. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่21 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
38. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก 14-22 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
39. นางสาวสารภี  ขาวดี โครงการเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา วันที่ 23 และ 30 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
40. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ กก.การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1-31ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
41. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ กก.ภาษา สังค วัฒนธรรม 16 สิงหาคม 2564
42. นายโชติกา  ศรีโพนทอง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS รอบที่ 1 16 สิงหาคม 2564
43. นางนวทิวา  สีหานาม กก.พัฒนาทักษะเพื่อเตรียความพร้อสู่การฝึกงาน 13 สิงหาคม 2564
44. นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร กก.การสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชน 13 สิงหาคม 2564
45. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ไปราชการอบรมทักษะ Excel VBA 13 สิงหาคม 2564
46. นางนวทิวา  สีหานาม กก.การผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 13 สิงหาคม 2564
47. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 13 สิงหาคม 2564
48. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กก.การศึกษาความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 13 สิงหาคม 2564
49. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม English Camp for Ec 13 สิงหาคม 2564
50. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กก.Mad Magazine 10 สิงหาคม 2564
51. นางสาววรธนิก  โพธิจักร โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 10 สิงหาคม 2564
52. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10 สิงหาคม 2564
53. นายอธิคม  เทียนทอง กก.พัฒนานศ.เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 9 สิงหาคม 2564
54. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กิจกรรม Skills Series Listening 6 สิงหาคม 2564
55. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว ค.บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ 2564 กก.ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 6 สิงหาคม 2564
56. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราชการอบรมหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลฯ(ออนไลน์) วันที่ 5,12,19,26 ส.ค.64 และ2,9,16 ก.ย.64 6 สิงหาคม 2564
57. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.การใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน 6 สิงหาคม 2564
58. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
59. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
60. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนางสาวสุรัชดา 5 สิงหาคม 2564
61. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนายเตชภณ/น.ส.จินตนา 3 สิงหาคม 2564
62. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 ก.ย.64 3 สิงหาคม 2564
63. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเดือนก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
64. นายพัน  พงษ์ผล ค่าเดินทางและค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
65. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.ภาษาศาสตร์ตะวันตกกกับการวิจัยทางด้านภาษาจีน 27 กรกฎาคม 2564
66. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2564
67. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.เสริมทักษธความรู้เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ 20 กรกฎาคม 2564
68. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 20 กรกฎาคม 2564
69. นายปริวรรต  สมนึก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากหมากจอง 19 กรกฎาคม 2564
70. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 22-23 ก.ค.64 19 กรกฎาคม 2564
71. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 16 กรกฎาคม 2564
72. นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ ค.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม 16 กรกฎาคม 2564
73. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.Japan Corner for self study 16 กรกฎาคม 2564
74. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาษาจีน ก.ค.-ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
75. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาหนังสือและตำรา 15มิ.ย.-31 ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
76. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณฺหลังการฝึกงาน 9 กรกฎาคม 2564
77. นายจักรพันธ์  แสงทอง กกการฝึกคิดด้วยจิตปัญหา 7 กรกฎาคม 2564
78. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตรการกีฬา 6 กรกฎาคม 2564
79. นายศราวุฒิ  โภคา กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น 6 กรกฎาคม 2564
80. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1 กรกฎาคม 2564
81. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน มิ.ย.64 30 มิถุนายน 2564
82. นายพฤกษ์  เถาถวิล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 30 มิถุนายน 2564
83. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.การพัฒนาเสริมทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศฯ 30 มิถุนายน 2564
84. นายคำล่า  มุสิกา กก.ศิลปะกับการพัฒนาอารมณ์ในศาสตร์อื่น 30 มิถุนายน 2564
85. นายศราวุฒิ  โภคา กก.เตรียมความพร้อมด้านพลศึกษาฯ 30 มิถุนายน 2564
86. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 29 มิถุนายน 2564
87. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 23 มิถุนายน 2564
88. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ โครงการInternational Conference on English Language Studies 2021 16 มิถุนายน 2564
89. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบ2564 งวดที่ 2 9 มิถุนายน 2564
90. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนศ.คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 8 มิถุนายน 2564
91. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อฯ 4 มิถุนายน 2564
92. นายทรงพล  อินทเศียร โครงการจัดทำร่างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล 31 พฤษภาคม 2564
93. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ ประชุมวิชาการนานาชาติ International on Chines as Second Language Research ผ่านระบบออนไลน์ 21 พฤษภาคม 2564
94. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 20 พฤษภาคม 2564
95. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาจีน 19 พฤษภาคม 2564
96. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการตรวจประเมินคุณภาพประกันในระดับหลักสูตร 19 พฤษภาคม 2564
97. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 15,17 พ.ค.64 19 พฤษภาคม 2564
98. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ครั้งที่ 6 วันที่ 17-21พ.ค.64 12 พฤษภาคม 2564
99. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 7 พฤษภาคม 2564
100. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 7 พฤษภาคม 2564
101. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนเม.ย.64 30 เมษายน 2564
102. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 28 เมษายน 2564
103. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการบริหารงานวิจัย กิจกรรมค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 21 เมษายน 2564
104. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 21 เมษายน 2564
105. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนมี.ค.64 31 มีนาคม 2564
106. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ สาขาวิชานิเทศตร์ 25 มีนาคม 2564
107. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมสำรวจข้อมูลและเปิดหลักสูตรใหม่ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 25 มีนาคม 2564
108. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการค่ายศิลปศาสตร์อาสา 23 มีนาคม 2564
109. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการท่องเที่ยว 19 มีนาคม 2564
110. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตการณ์งานโรงเรียน 19 มีนาคม 2564
111. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมบายเนียร์ 12 มีนาคม 2564
112. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการส่งเสริมจิตอาสา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 5 มีนาคม 2564
113. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 5 มีนาคม 2564
114. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการอำลาดอกจานช่อที่ 21 4 มีนาคม 2564
115. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน 3 มีนาคม 2564
116. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งข้อมูลออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น 3 มีนาคม 2564
117. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 3 มีนาคม 2564
118. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ ไปราชการโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการฯ 3 มีนาคม 2564
119. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 1 มีนาคม 2564
120. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน 1 มีนาคม 2564
121. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา กิจกรรมการสร้างสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2564
122. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมครั้งที่ 5 24 กุมภาพันธ์ 2564
123. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน กิจกรรมสัมมนาวิชาการนิทานพื้นบ้านอีสานกับศิลปะการแสดงท้องถิ่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
124. นายกฤษกร  ไสยกิจ โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดีโอ 23 กุมภาพันธ์ 2564
125. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการผลิตสารคดีโ?รทัศน์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
126. นายอธิคม  เทียนทอง กิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564
127. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
128. 8195 5AIf5 21 กุมภาพันธ์ 2564 NLfZI8
129. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร 16รายการ 19 กุมภาพันธ์ 2564
130. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 22 และ 27 ก.พ.64 19 กุมภาพันธ์ 2564
131. นายจักรพันธ์  แสงทอง โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
132. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินำเที่ยวภาษาจีน 19 กุมภาพันธ์ 2564
133. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมจัดประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2564
134. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น 19 กุมภาพันธ์ 2564
135. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงานการท่องเที่ยว 18 กุมภาพันธ์ 2564
136. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค่าบริการสระว่ายน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2564
137. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมพี่สอนน้องญี่ปุ่นสู่ท้องถิ่น 17 กุมภาพันธ์ 2564
138. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเรื่องเล่าผ่านมิติทางด้านวัฒนธรรมจีน 15 กุมภาพันธ์ 2564
139. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ กิจกรรมบายเนียร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
140. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารและนำชมสถานที่ท่อเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษ 15 กุมภาพันธ์ 2564
141. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
142. นางสาวอัญรินทร์  พินิจไชยกุล กิจกรรมอบรมการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการเงินรายได้ 3 กุมภาพันธ์ 2564
143. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมเตรียมตัวสัมภาษณ์และสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 กุมภาพันธ์ 2564
144. นายคำล่า  มุสิกา กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์โดยใช้ศิลปะและธรรมชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2564
145. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนม.ค.64 29 มกราคม 2564
146. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศ โอนเข้าบช.นายวสันต์ แสงปาก 29 มกราคม 2564
147. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าบช.นายเตชภณ และ นางจินตนา 29 มกราคม 2564
148. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษาโลกภิบาล ปีการศึกษา 2563 29 มกราคม 2564
149. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 29 มกราคม 2564
150. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 ม.ค.64 28 มกราคม 2564
151. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 28 มกราคม 2564
152. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 มกราคม 2564
153. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับภาพยนต์ศึกษา 28 มกราคม 2564
154. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม 2564
155. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 27 มกราคม 2564
156. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
157. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
158. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย กิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัย 22 มกราคม 2564
159. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 20 มกราคม 2564
160. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ โ๕รงการวารสารศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 และ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 15 มกราคม 2564
161. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการงานบริหารงานวิจัย ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 13 มกราคม 2564
162. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6 มกราคม 2564
163. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 6 มกราคม 2564
164. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เดือนธ.ค.63 30 ธันวาคม 2563
165. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ กิจกรรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาประวัติศาสตร์ 29 ธันวาคม 2563
166. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก.เตรียมความพร้อมอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 25 ธันวาคม 2563
167. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรม Japan Focus Seminer 25 ธันวาคม 2563
168. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล 25 ธันวาคม 2563
169. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์และสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563
170. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม EC Christmas Day 2020 24 ธันวาคม 2563
171. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 11, 16 ต.ค.63 9 ตุลาคม 2563
172. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 การท่องเที่ยววิถีหม่ (New Normal) 9 ตุลาคม 2563
173. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 9 ตุลาคม 2563
174. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตรายน.ส.ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ เดือนก.ย.63 30 กันยายน 2563
175. นางสาวสารภี  ขาวดี กิจกรรมโครงการเก็บข้อมูลภาคสนามวิชาคติชนวิทยา 18 กันยายน 2563
176. นางสาววรรณภา  ชำนาญกิจ กิจกรรมวรรณกรรมสัญจร 18 กันยายน 2563
177. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าและใบอนุญาตลูกจ้างชาวต่างประเทศ 16 กันยายน 2563
178. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14 กันยายน 2563
179. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้คนชายขอบกับการพัฒนา 14 กันยายน 2563
180. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ เสวนาวิชาการเรื่องผลกระทบของ covid-19 และการปรับตัวขององค์การเพื่อเข้าสู่วิถีปกติสุขหม่ 14 กันยายน 2563
181. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมพัฒนาวิชาการและงานกิจการนักศึกษา 14 กันยายน 2563
182. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 11 กันยายน 2563
183. นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย กิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 10 กันยายน 2563
184. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ 8 กันยายน 2563
185. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน 8 กันยายน 2563
186. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ โครงการศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชชี่ Boy & Gile 4 กันยายน 2563
187. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราการสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 6 4 กันยายน 2563
188. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพติดต่อทางด้านธุรกิจกับจีน 3 กันยายน 2563
189. นางสาวพัชรี  ธานี ไปราชการอบรมการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3 กันยายน 2563
190. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช้โปรแกรมสำรองบัตรโดยสาร AMADEUS 1 กันยายน 2563
191. นายสมหมาย  ชินนาค กิจกรรม Mekong Field Study 1 กันยายน 2563
192. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 31 สิงหาคม 2563
193. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 31 สิงหาคม 2563
194. นางสาววรธนิก  โพธิจักร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวิชาการ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2563
195. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 31 สิงหาคม 2563
196. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 28 สิงหาคม 2563
197. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการพัฒนามุมภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27 สิงหาคม 2563
198. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.พร้อมประกันภัยประเภทที่ 1 27 สิงหาคม 2563
199. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 26 สิงหาคม 2563
200. นายทรงพล  อินทเศียร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเขียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิตภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 26 สิงหาคม 2563
201. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ ิกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษธที่จำเป็นนศตวรรษที่ 21 25 สิงหาคม 2563
202. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวนจังหวัดอุบลฯ 25 สิงหาคม 2563
203. นางสาววรธนิก  โพธิจักร กิจกรรมโครงการเสวนาภาษาศาสตร์ 25 สิงหาคม 2563
204. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมสานสัมพันธ์ซากุระเกมส์ 25 สิงหาคม 2563
205. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กิจกรรมโครงการ Workshop ส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่อเงที่ยว 25 สิงหาคม 2563
206. นายวรวัช  สมภาวะ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการประเมินโครงการ 25 สิงหาคม 2563
207. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสอน 24 สิงหาคม 2563
208. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 24 สิงหาคม 2563
209. นายจักรพันธ์  แสงทอง ไปราชการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อพลังภาคประชาชมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 21 สิงหาคม 2563
210. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอผลงานวรรณกรรมญี่ปุ่น 21 สิงหาคม 2563
211. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการประกวดผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ 20 สิงหาคม 2563
212. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กิจกรรมการบริการภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2563
213. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ไปราชการ ICREATOR CONEERENCE 2020 วันที่ 21-23 ส.ค.63 20 สิงหาคม 2563
214. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 19 สิงหาคม 2563
215. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรม Speech Communication 19 สิงหาคม 2563
216. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 19 สิงหาคม 2563
217. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี 19 สิงหาคม 2563
218. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรม Follow your Dreams work shop 18 สิงหาคม 2563
219. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17 สิงหาคม 2563
220. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการการพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ 17 สิงหาคม 2563
221. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเสริมทักษะความรู้การใช้ Google Sile 14 สิงหาคม 2563
222. นายนพพร  ช่วงชิง ไปราชการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 14 สิงหาคม 2563
223. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 14 สิงหาคม 2563
224. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรมเสริมสร้างทักษะดนตรี ครั้งที่ 1 13 สิงหาคม 2563
225. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมอบรมพิเศษภาษาญี่ปุ่น 10 สิงหาคม 2563
226. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 6 สิงหาคม 2563
227. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเผื่อผลิตนักศึกษาครู 6 สิงหาคม 2563
228. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 สิงหาคม 2563
229. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาจีน 5 สิงหาคม 2563
230. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ 31 กรกฎาคม 2563
231. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 31 กรกฎาคม 2563
232. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนก.ค.63 31 กรกฎาคม 2563
233. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมฝึกคิดด้วยจิตปัญญา 31 กรกฎาคม 2563
234. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นตัวเป็นศิษย์และสานสัมพันธ์น้องพี่หลักสูตรภาษาจีน 31 กรกฎาคม 2563
235. นายมงคลชัย  สายแวว โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 30 กรกฎาคม 2563
236. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรม Team Leader and Team Player 24 กรกฎาคม 2563
237. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการแปลภาษาต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2563
238. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2563
239. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์แต่งแต้มดอกจานช่อที่ 24 22 กรกฎาคม 2563
240. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรมTeader and Team Player 21 กรกฎาคม 2563
241. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร/งานบ้านงานครัว จำนวน 14รายการ 15 กรกฎาคม 2563
242. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านภาษาจีนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 15 กรกฎาคม 2563
243. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 กก.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 15 กรกฎาคม 2563
244. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กิจกรรม English and Communication Day 10 กรกฎาคม 2563
245. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 9 กรกฎาคม 2563
246. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมอบรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 กรกฎาคม 2563
247. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ปีงงบประมาณ 2563 1 กรกฎาคม 2563
248. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย.63 30 มิถุนายน 2563
249. นางสาวอรนุช  ปวงสุข โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 26 มิถุนายน 2563
250. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563
251. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 26 มิถุนายน 2563
252. นางสาวอัจฉรา  สิมลี การพัฒนาทักษะนักศึกษา 24 มิถุนายน 2563
253. นายอธิคม  เทียนทอง เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปี2563 19 มิถุนายน 2563
254. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ การจัดสื่อการเรียนการสอนภาษาศาสตร์จีน 19 มิถุนายน 2563
255. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 19 มิถุนายน 2563
256. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการพัฒนามุมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จีนศึกษา 19 มิถุนายน 2563
257. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 15 มิถุนายน 2563
258. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 15-16 มิ.ย.63 และ 23 มิ.ย.63 12 มิถุนายน 2563
259. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 12 มิถุนายน 2563
260. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาและการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 11 มิถุนายน 2563
261. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 1 มิถุนายน 2563
262. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
263. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
264. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
265. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
266. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
267. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
268. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
269. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
270. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
271. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
272. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
273. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
274. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
275. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
276. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
277. นายศราวุฒิ  โภคา เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
278. นายสุรศักดิ์  คำคง ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 26 พฤษภาคม 2563
279. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ UBU LMS วันที่ 18-29 พ.ค.63 22 พฤษภาคม 2563
280. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
281. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
282. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาภาษาไทย 20 พฤษภาคม 2563
283. นางปาณฑรา  ศิริทวี ค่าน้ำดื่มโครงการสวัสดิการ 20 พฤษภาคม 2563
284. นายปริวรรต  สมนึก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรป.โทนวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่ 19-20 พ.ค.63 18 พฤษภาคม 2563
285. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18 พฤษภาคม 2563
286. นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 18 พฤษภาคม 2563
287. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 15 พฤษภาคม 2563
288. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวารสารสิลปศาสตร์ปีที่ 15 เล่มที่ 2 14 พฤษภาคม 2563
289. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 11 พฤษภาคม 2563
290. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
291. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
292. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยเงินรายได้ ปี2563 งวดที่ 1 5 พฤษภาคม 2563
293. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
294. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
295. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
296. นายปริวรรต  สมนึก ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
297. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
298. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
299. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
300. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 30 เม.ย.63 30 เมษายน 2563
301. นายบุญชู  ภูศรี โครงการวัฒนธรรมใบลานวัดมหาวนาราม และวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื๊อ 30 เมษายน 2563
302. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
303. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
304. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
305. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
306. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
307. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
308. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
309. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
310. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
311. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
312. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
313. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
314. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
315. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
316. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯเดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
317. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ.เดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
318. นางสาวอรนุช  ปวงสุข ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
319. นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
320. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
321. นายปริวรรต  สมนึก ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
322. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
323. นางสาวสารภี  ขาวดี ไปราชการนำเสนอบทความทางวิชาการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค.63 29 เมษายน 2563
324. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
325. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
326. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
327. นางสาวสารภี  ขาวดี ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
328. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
329. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
330. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
331. นายทำนอง  วงศ์พุทธ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
332. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
333. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
334. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมระดับชาติพหุวิทยาการแห่งภาษาวรรณกรรมและคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-22 ธ.ค.62 ณ ม.ราชภัฎลำปาง 24 เมษายน 2563
335. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 24 เมษายน 2563
336. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม โครงการทำนุบำรุง งวดที่ 2 โครงการร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจ.อุบลฯ 22 เมษายน 2563
337. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการ งวดที่ 2 อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูฯ 22 เมษายน 2563
338. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 22 เมษายน 2563
339. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 22 เมษายน 2563
340. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมพี่น้องประวัติศาสตร์สานสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค.63 ณ คณะศิลปศาสตร์ 21 เมษายน 2563
341. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
342. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
343. นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
344. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างความพอใจและจงรักภักดีต่อลูกค้า การบริการยุคศตวรรษที่ 21 และสร้างทัศนคตินวัตกรรมด้านบริการในองค์กร ในวันที่ 1-2 ก.พ.63 16 เมษายน 2563
345. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทักษะที่จำเป็นสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 มี.ค.63 9 เมษายน 2563
346. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม คชจ.สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 9 เม.ย.63 8 เมษายน 2563
347. นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ โครงการพัฒนาวารสารประจำปี 2563 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสารศิลปศาสตรื ม.อุบลฯ 1 เมษายน 2563
348. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 1 เมษายน 2563
349. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการละครเวทีจีนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชน 1 เมษายน 2563
350. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 1 เมษายน 2563
351. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับเข้าสุ่ตำแหน่งทางวิชาการสาขาภาาาจีน 1 เมษายน 2563
352. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดมี.ค.63 จำนวน 5 ราย (กท160/63) 31 มีนาคม 2563
353. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
354. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
355. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
356. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
357. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
358. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
359. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
360. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
361. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
362. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
363. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
364. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯ มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
365. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ. มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
366. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
367. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
368. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
369. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 31 มี.ค.63 30 มีนาคม 2563
370. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง/การเกษตร จำนวน 10 รายการ 30 มีนาคม 2563
371. น.ส.สมศรี ชัยวณิชยา โครงการร้อยภาพเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลฯ (ย030/63) 27 มีนาคม 2563
372. นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมฯ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ย168/63) 27 มีนาคม 2563
373. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 27 มีนาคม 2563
374. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ โครงการสอบอ่านเขียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based learn (BBL) (ย031/63) 26 มีนาคม 2563
375. นายกันตพัฒน์ ตรินันท์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ย027/63) 26 มีนาคม 2563
376. นายสุวภัทร ศรีจองแสง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ย026/63) 26 มีนาคม 2563
377. น.ส.ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศแก่ครูผ้สอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ (ย029/63) 26 มีนาคม 2563
378. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการพุ่งเป้า : การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรม.อุบลฯ ปีที่ 2 (ย025/63) 26 มีนาคม 2563
379. น.ส.วชิราภรณ์ กิจพูนผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมเผยแพร่ข้อมูลต้นเทียนฯ (ย024/63) 26 มีนาคม 2563
380. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการบูรณาการชุดความรู้ชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าอุบล-วาริน (ย028/63) 26 มีนาคม 2563
381. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจ.อุบลฯ(ย023/63) 26 มีนาคม 2563
382. น.ส.เขมจิรา หนองเป็ด โครงการร้อยคุณค่า ผ้าเมืองอุบลฯ (ย022/63) 26 มีนาคม 2563
383. นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน โครงการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค4.0 (ย021/63) 25 มีนาคม 2563
384. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน (กท174/63) 25 มีนาคม 2563
385. นางประภาพร  ศศิประภา ไปราชการเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนวิชาการแปลและอ่านจีน-ไทยฯ วันที่19-20 ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
386. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ไปราชการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน วันที่22-23ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
387. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
388. นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์ ไปราชการประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ 30 ม.ค.-1ก.พ.63 23 มีนาคม 2563
389. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
390. นายมงคลชัย ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กท170/63) 20 มีนาคม 2563