ประกาศการโอนเงินยืมทดรองราชการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่โอน หมายเหตุ
1. นายธีระพล  อันมัย กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่20เม.ย.-30พ.ค.65 21 เมษายน 2565
2. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ;youj 29 เม.ย.65-1 พ.ค.65 21 เมษายน 2565
3. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดมี.ค.65 31 มีนาคม 2565
4. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ มี.ค.65 31 มีนาคม 2565
5. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี.ค.65 31 มีนาคม 2565
6. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางสาวทิพวรรณ์ แสงกอง วันที่ 19 มี.ค.65 16 มีนาคม 2565
7. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน ก.พ.65 1 มีนาคม 2565
8. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กิจกรรม Inspiring Talk วันที่ 5 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
9. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน วันที่ 5 มี.ค65 1 มีนาคม 2565
10. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ 1ม.ค.65-31ธ.ค.66 1 มีนาคม 2565
11. นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม 28ก.พ.-31พ.ค.65 1 มีนาคม 2565
12. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกงานนศ.หลักสูตรภาษาจีน วันที่ 4 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
13. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการปัจฉิมนิเทศ 4 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
14. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 5 4มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
15. นางสาวเสาวลักษณ์  สาระพงษ์ กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 วันที่ 6 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
16. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
17. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
18. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศศษสตร์ ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
19. นางสาวสารภี  ขาวดี กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ออนไลน์ 1 มี.ค.65 25 กุมภาพันธ์ 2565
20. นางสาวอรนุช  ปวงสุข โ๕รงการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ วันที่ 26-27ก.พ.65 25 กุมภาพันธ์ 2565
21. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ กิจกรรมเสริมความรู้ทางจริยธรรมศึกษา(ออนไลน์) วันที่ 26 ก.พ.65 22 กุมภาพันธ์ 2565
22. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการส่งเสริมจิตอาสาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวฯ วันที่ 26 ก.พ.65 22 กุมภาพันธ์ 2565
23. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์โคตร กิจกรรม Minna Cosplay Contest วันที่ 25 ก.พ.65 21 กุมภาพันธ์ 2565
24. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กิจกรรมแลกเปลีายนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง 17และ 24 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
25. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์น.ส.พัชรินทร์ ปิยะพัท์สกุล 19 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
26. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน 19-20 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
27. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับครูภาษาไทย 17 ก.พ.65 14 กุมภาพันธ์ 2565
28. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการธรรมาาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 11-13 ก.พ.65 11 กุมภาพันธ์ 2565
29. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมเสวนาวรรณกรรมผ่านภาพยนต์จีน 14 ก.พ.65 11 กุมภาพันธ์ 2565
30. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมมองย้อนประวัติศาสตร์ วันที่ 14และ17ก.พ.65 10 กุมภาพันธ์ 2565
31. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กิจกรรมพานักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ วันที่ 13-15 ก.พ.65 10 กุมภาพันธ์ 2565
32. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา กิจกรรมการศ฿กษาภาคสนามภูมิศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 15 ม.ค.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
33. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนวนตรุษจีน วันที่ 12 ก.พ.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
34. นางสาวเสาวดี  กงเพชร กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพธุรกิจบริการ วันที่ 19 ม.ค.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
35. นางสาวปัทมาสน์  พานพรม ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ วันที่ 22-13 ก.พ.65 8 กุมภาพันธ์ 2565
36. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีม.ค.65 (เข้าบช.ผู้ช่วยฯ) 1 กุมภาพันธ์ 2565
37. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่จ้าเหมาทำความสะอาดม.ค.65 (เข้าบช.แม่บ้าน) 1 กุมภาพันธ์ 2565
38. นางสาววกุล  นิมิตโสภณ กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันจีน 12 ก.พ.65 1 กุมภาพันธ์ 2565
39. นางสาวเสาวดี  กงเพชร กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน วันที่ 28 ม.ค.-31มี.ค.65 1 กุมภาพันธ์ 2565
40. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษม.ค.65 นายประวิทย์ ตอพล (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 31 มกราคม 2565
41. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษม.ค.65 นายเตชภณ แสงวงศ์และน.ส.จินตนา มหาพฤฒาวงศ (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 31 มกราคม 2565
42. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กก.สัมผัสสนามการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 26 มกราคม 2565
43. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินำเที่ยวภาษาจีน 28-31ม.ค.65 25 มกราคม 2565
44. นายปริวรรต  สมนึก โครงการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 29-30 ม.ค.65 25 มกราคม 2565
45. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรี 15-30 ม.ค.65 21 มกราคม 2565
46. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมการฝึกคิดด้วยจิตปัญญา วันที่ 11 ม.ค.65 ออนไลน์ 10 มกราคม 2565
47. นายเชาวนันท์   ทะนอก อบรมยุทธศาสตร์โอลิมปิกในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11-15 ม.ค.65 7 มกราคม 2565
48. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพด้านสายการบิน วันที่ 10ม.ค.65 7 มกราคม 2565
49. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนประเภทตำรา ธ.ค.-ก.พ.65 7 มกราคม 2565
50. นายปริวรรต  สมนึก โครงการวิจัย ปีงบประมาณ2565 งวดที่ 1 7 มกราคม 2565
51. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษนายประวิทย์ ตอพล ธ.ค.64 (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 30 ธันวาคม 2564
52. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับครูพละฯ วันที่ 7ม.ค.-11ก.พ.65 30 ธันวาคม 2564
53. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรศึกษาทั่วไป 3 ราย ธ.ค.64 (นายเตชภณ/นางจินตนา/นายธัญภูมิ) เข้าบช.อาจารย์ผู้ช่วยสอน 30 ธันวาคม 2564
54. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ธ.ค.64 (โอนเข้าบช.ผู้ช่วยฯ) 30 ธันวาคม 2564
55. นางนวลละออง  อุทามนตรี กก.สืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 28 ธันวาคม 2564
56. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศษสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 27 ธันวาคม 2564
57. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 25 ธ.ค.64 24 ธันวาคม 2564
58. นายเสนาะ  เจริญพร ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวด 1 24 ธันวาคม 2564
59. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซด์คณะฯ 23 ธันวาคม 2564
60. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กก.EC Christmas วันที่ 24 ธ.ค.64 ออนไลน์ 22 ธันวาคม 2564
61. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนเรื่องการฝึกประสบการณ์ วันที่ 1-24 ธ.ค.64 22 ธันวาคม 2564
62. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา ค.วิจัยปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
63. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
64. นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
65. นางสาวกิตติญา  พรหมพา กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ 24 ธ.ค.64 16 ธันวาคม 2564
66. นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารายวิชาศึกษาอิสระ 13 ธันวาคม 2564
67. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10-16 ธ.ค.64 7 ธันวาคม 2564
68. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้ได้รับกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 7 ธันวาคม 2564
69. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์ วันที่ 10-11 ธ.ค.64 7 ธันวาคม 2564
70. 3734 VAuhjA 10 พฤศจิกายน 2564 Z8WRO
71. 34261 ZryXI 9 พฤศจิกายน 2564 Q7PNvO
72. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 มิ.ย.64 4 กันยายน 2564
73. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี หลักสูตรการท่องเที่ยว วันที่ 4-5 ก.ย.64 1 กันยายน 2564
74. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การเสริมความเข้าใจด้านวิชาการนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี 1 กันยายน 2564
75. นายพัน  พงษ์ผล ค่าตอบแทนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 14ก.ค.-17ก.ย.64 31 สิงหาคม 2564
76. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนส.ค.64 31 สิงหาคม 2564
77. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ส.ค.64 จำนวน 3 ราย 31 สิงหาคม 2564
78. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนรายนางสาวเพียรอักษร นามโสภา 31 สิงหาคม 2564
79. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.64นายประวิทย์ ตอพล 31 สิงหาคม 2564
80. นายพัน  พงษ์ผล โครงการเพิ่มพูนทักษะดนตรี 15-30 สค.64 30 สิงหาคม 2564
81. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.พัฒนาอัตลักษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 30 สิงหาคม 2564
82. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัยรถพร้อมพรบ. 27 สิงหาคม 2564
83. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ กก.การศึกษาประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรม วันที่ 30 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
84. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการผลกระทบทางการท่องเที่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 21-29 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
85. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.Nippon rakai เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นผ่านสื่ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2564
86. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กก.แบ่งปันประสบการณ์งานเขียนบท 25 สิงหาคม 2564
87. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.การท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 25 สิงหาคม 2564
88. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์โคตร กก.Japanese Contest 25 สิงหาคม 2564
89. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ กก.เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่นและประกวดผลงาน วันที่ 21-22ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
90. นายพัน  พงษ์ผล กก.การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วันที่ 28-30 ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
91. นายปริวรรต  สมนึก กก.ทัศนศึกษษดูงานการจัดการธุรกิจและการตลาดฯ 24 สิงหาคม 2564
92. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะความรู้ เสริมความรู้การใช้ Google form 24 สิงหาคม 2564
93. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กก.โ๕รงการฝึกอบรมการเขียนตำราฯ 24 สิงหาคม 2564
94. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.นิทรรศการญี่ปุ่น 24 สิงหาคม 2564
95. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ กก.ประชุมวิชาการงวดที่ 2 International Conference on English Language Studies 2021 23 สิงหาคม 2564
96. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.แข่งขันการนำเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่น 23 สิงหาคม 2564
97. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กก.การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 20-29ส.ค.4 23 สิงหาคม 2564
98. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนปละประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15ส.ค.-4ก.ย.64 23 สิงหาคม 2564
99. นายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา โครงการอบรมการสร้งสื่อด้วยโปรแกรม CANVA วันที่ 23 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
100. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กก.วันแห่งความหลากหลาย วันที่ 22 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
101. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก. Inspring talk วิชาชีพติวเตอร์พิเศษภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2564
102. นายเชาวนันท์   ทะนอก กก.การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา 21ส.ค.64 19 สิงหาคม 2564
103. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กก.การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 18 สิงหาคม 2564
104. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กก.การพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานกับองค์กรนานาชาติ 18 สิงหาคม 2564
105. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ โครงการบรรยายทางวิชาการแปลภาษาไทย-จีน 18 สิงหาคม 2564
106. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะควารู้ เสริมความรู้การใช้ Google side 17 สิงหาคม 2564
107. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์การทำงานด้วย Excel Maccro 17 สิงหาคม 2564
108. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่21 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
109. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก 14-22 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
110. นางสาวสารภี  ขาวดี โครงการเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา วันที่ 23 และ 30 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
111. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ กก.การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1-31ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
112. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ กก.ภาษา สังค วัฒนธรรม 16 สิงหาคม 2564
113. นายโชติกา  ศรีโพนทอง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS รอบที่ 1 16 สิงหาคม 2564
114. นางนวทิวา  สีหานาม กก.พัฒนาทักษะเพื่อเตรียความพร้อสู่การฝึกงาน 13 สิงหาคม 2564
115. นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร กก.การสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชน 13 สิงหาคม 2564
116. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ไปราชการอบรมทักษะ Excel VBA 13 สิงหาคม 2564
117. นางนวทิวา  สีหานาม กก.การผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 13 สิงหาคม 2564
118. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 13 สิงหาคม 2564
119. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กก.การศึกษาความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 13 สิงหาคม 2564
120. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม English Camp for Ec 13 สิงหาคม 2564
121. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กก.Mad Magazine 10 สิงหาคม 2564
122. นางสาววรธนิก  โพธิจักร โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 10 สิงหาคม 2564
123. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10 สิงหาคม 2564
124. นายอธิคม  เทียนทอง กก.พัฒนานศ.เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 9 สิงหาคม 2564
125. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กิจกรรม Skills Series Listening 6 สิงหาคม 2564
126. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว ค.บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ 2564 กก.ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 6 สิงหาคม 2564
127. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราชการอบรมหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลฯ(ออนไลน์) วันที่ 5,12,19,26 ส.ค.64 และ2,9,16 ก.ย.64 6 สิงหาคม 2564
128. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.การใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน 6 สิงหาคม 2564
129. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
130. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
131. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนางสาวสุรัชดา 5 สิงหาคม 2564
132. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนายเตชภณ/น.ส.จินตนา 3 สิงหาคม 2564
133. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 ก.ย.64 3 สิงหาคม 2564
134. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเดือนก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
135. นายพัน  พงษ์ผล ค่าเดินทางและค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
136. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.ภาษาศาสตร์ตะวันตกกกับการวิจัยทางด้านภาษาจีน 27 กรกฎาคม 2564
137. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2564
138. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.เสริมทักษธความรู้เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ 20 กรกฎาคม 2564
139. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 20 กรกฎาคม 2564
140. นายปริวรรต  สมนึก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากหมากจอง 19 กรกฎาคม 2564
141. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 22-23 ก.ค.64 19 กรกฎาคม 2564
142. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 16 กรกฎาคม 2564
143. นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ ค.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม 16 กรกฎาคม 2564
144. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.Japan Corner for self study 16 กรกฎาคม 2564
145. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาษาจีน ก.ค.-ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
146. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาหนังสือและตำรา 15มิ.ย.-31 ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
147. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณฺหลังการฝึกงาน 9 กรกฎาคม 2564
148. นายจักรพันธ์  แสงทอง กกการฝึกคิดด้วยจิตปัญหา 7 กรกฎาคม 2564
149. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตรการกีฬา 6 กรกฎาคม 2564
150. นายศราวุฒิ  โภคา กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น 6 กรกฎาคม 2564
151. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1 กรกฎาคม 2564
152. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน มิ.ย.64 30 มิถุนายน 2564
153. นายพฤกษ์  เถาถวิล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 30 มิถุนายน 2564
154. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.การพัฒนาเสริมทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศฯ 30 มิถุนายน 2564
155. นายคำล่า  มุสิกา กก.ศิลปะกับการพัฒนาอารมณ์ในศาสตร์อื่น 30 มิถุนายน 2564
156. นายศราวุฒิ  โภคา กก.เตรียมความพร้อมด้านพลศึกษาฯ 30 มิถุนายน 2564
157. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 29 มิถุนายน 2564
158. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 23 มิถุนายน 2564
159. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ โครงการInternational Conference on English Language Studies 2021 16 มิถุนายน 2564
160. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบ2564 งวดที่ 2 9 มิถุนายน 2564
161. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนศ.คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 8 มิถุนายน 2564
162. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อฯ 4 มิถุนายน 2564
163. นายทรงพล  อินทเศียร โครงการจัดทำร่างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล 31 พฤษภาคม 2564
164. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ ประชุมวิชาการนานาชาติ International on Chines as Second Language Research ผ่านระบบออนไลน์ 21 พฤษภาคม 2564
165. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 20 พฤษภาคม 2564
166. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาจีน 19 พฤษภาคม 2564
167. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการตรวจประเมินคุณภาพประกันในระดับหลักสูตร 19 พฤษภาคม 2564
168. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 15,17 พ.ค.64 19 พฤษภาคม 2564
169. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ครั้งที่ 6 วันที่ 17-21พ.ค.64 12 พฤษภาคม 2564
170. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 7 พฤษภาคม 2564
171. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 7 พฤษภาคม 2564
172. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนเม.ย.64 30 เมษายน 2564
173. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 28 เมษายน 2564
174. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการบริหารงานวิจัย กิจกรรมค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 21 เมษายน 2564
175. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 21 เมษายน 2564
176. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนมี.ค.64 31 มีนาคม 2564
177. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ สาขาวิชานิเทศตร์ 25 มีนาคม 2564
178. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมสำรวจข้อมูลและเปิดหลักสูตรใหม่ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 25 มีนาคม 2564
179. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการค่ายศิลปศาสตร์อาสา 23 มีนาคม 2564
180. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการท่องเที่ยว 19 มีนาคม 2564
181. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตการณ์งานโรงเรียน 19 มีนาคม 2564
182. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมบายเนียร์ 12 มีนาคม 2564
183. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการส่งเสริมจิตอาสา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 5 มีนาคม 2564
184. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 5 มีนาคม 2564
185. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการอำลาดอกจานช่อที่ 21 4 มีนาคม 2564
186. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน 3 มีนาคม 2564
187. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งข้อมูลออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น 3 มีนาคม 2564
188. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 3 มีนาคม 2564
189. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ ไปราชการโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการฯ 3 มีนาคม 2564
190. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 1 มีนาคม 2564
191. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน 1 มีนาคม 2564
192. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา กิจกรรมการสร้างสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2564
193. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมครั้งที่ 5 24 กุมภาพันธ์ 2564
194. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน กิจกรรมสัมมนาวิชาการนิทานพื้นบ้านอีสานกับศิลปะการแสดงท้องถิ่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
195. นายกฤษกร  ไสยกิจ โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดีโอ 23 กุมภาพันธ์ 2564
196. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการผลิตสารคดีโ?รทัศน์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
197. นายอธิคม  เทียนทอง กิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564
198. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
199. 8195 5AIf5 21 กุมภาพันธ์ 2564 NLfZI8
200. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร 16รายการ 19 กุมภาพันธ์ 2564
201. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 22 และ 27 ก.พ.64 19 กุมภาพันธ์ 2564
202. นายจักรพันธ์  แสงทอง โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
203. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินำเที่ยวภาษาจีน 19 กุมภาพันธ์ 2564
204. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมจัดประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2564
205. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น 19 กุมภาพันธ์ 2564
206. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงานการท่องเที่ยว 18 กุมภาพันธ์ 2564
207. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค่าบริการสระว่ายน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2564
208. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมพี่สอนน้องญี่ปุ่นสู่ท้องถิ่น 17 กุมภาพันธ์ 2564
209. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเรื่องเล่าผ่านมิติทางด้านวัฒนธรรมจีน 15 กุมภาพันธ์ 2564
210. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ กิจกรรมบายเนียร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
211. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารและนำชมสถานที่ท่อเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษ 15 กุมภาพันธ์ 2564
212. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
213. นางสาวอัญรินทร์  พินิจไชยกุล กิจกรรมอบรมการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการเงินรายได้ 3 กุมภาพันธ์ 2564
214. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมเตรียมตัวสัมภาษณ์และสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 กุมภาพันธ์ 2564
215. นายคำล่า  มุสิกา กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์โดยใช้ศิลปะและธรรมชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2564
216. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนม.ค.64 29 มกราคม 2564
217. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศ โอนเข้าบช.นายวสันต์ แสงปาก 29 มกราคม 2564
218. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าบช.นายเตชภณ และ นางจินตนา 29 มกราคม 2564
219. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษาโลกภิบาล ปีการศึกษา 2563 29 มกราคม 2564
220. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 29 มกราคม 2564
221. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 ม.ค.64 28 มกราคม 2564
222. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 28 มกราคม 2564
223. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 มกราคม 2564
224. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับภาพยนต์ศึกษา 28 มกราคม 2564
225. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม 2564
226. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 27 มกราคม 2564
227. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
228. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
229. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย กิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัย 22 มกราคม 2564
230. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 20 มกราคม 2564
231. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ โ๕รงการวารสารศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 และ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 15 มกราคม 2564
232. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการงานบริหารงานวิจัย ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 13 มกราคม 2564
233. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6 มกราคม 2564
234. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 6 มกราคม 2564
235. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เดือนธ.ค.63 30 ธันวาคม 2563
236. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ กิจกรรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาประวัติศาสตร์ 29 ธันวาคม 2563
237. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก.เตรียมความพร้อมอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 25 ธันวาคม 2563
238. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรม Japan Focus Seminer 25 ธันวาคม 2563
239. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล 25 ธันวาคม 2563
240. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์และสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563
241. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม EC Christmas Day 2020 24 ธันวาคม 2563
242. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 11, 16 ต.ค.63 9 ตุลาคม 2563
243. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 การท่องเที่ยววิถีหม่ (New Normal) 9 ตุลาคม 2563
244. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 9 ตุลาคม 2563
245. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตรายน.ส.ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ เดือนก.ย.63 30 กันยายน 2563
246. นางสาวสารภี  ขาวดี กิจกรรมโครงการเก็บข้อมูลภาคสนามวิชาคติชนวิทยา 18 กันยายน 2563
247. นางสาววรรณภา  ชำนาญกิจ กิจกรรมวรรณกรรมสัญจร 18 กันยายน 2563
248. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าและใบอนุญาตลูกจ้างชาวต่างประเทศ 16 กันยายน 2563
249. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14 กันยายน 2563
250. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้คนชายขอบกับการพัฒนา 14 กันยายน 2563
251. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ เสวนาวิชาการเรื่องผลกระทบของ covid-19 และการปรับตัวขององค์การเพื่อเข้าสู่วิถีปกติสุขหม่ 14 กันยายน 2563
252. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมพัฒนาวิชาการและงานกิจการนักศึกษา 14 กันยายน 2563
253. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 11 กันยายน 2563
254. นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย กิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 10 กันยายน 2563
255. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ 8 กันยายน 2563
256. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน 8 กันยายน 2563
257. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ โครงการศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชชี่ Boy & Gile 4 กันยายน 2563
258. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราการสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 6 4 กันยายน 2563
259. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพติดต่อทางด้านธุรกิจกับจีน 3 กันยายน 2563
260. นางสาวพัชรี  ธานี ไปราชการอบรมการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3 กันยายน 2563
261. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช้โปรแกรมสำรองบัตรโดยสาร AMADEUS 1 กันยายน 2563
262. นายสมหมาย  ชินนาค กิจกรรม Mekong Field Study 1 กันยายน 2563
263. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 31 สิงหาคม 2563
264. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 31 สิงหาคม 2563
265. นางสาววรธนิก  โพธิจักร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวิชาการ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2563
266. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 31 สิงหาคม 2563
267. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 28 สิงหาคม 2563
268. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการพัฒนามุมภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27 สิงหาคม 2563
269. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.พร้อมประกันภัยประเภทที่ 1 27 สิงหาคม 2563
270. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 26 สิงหาคม 2563
271. นายทรงพล  อินทเศียร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเขียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิตภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 26 สิงหาคม 2563
272. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ ิกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษธที่จำเป็นนศตวรรษที่ 21 25 สิงหาคม 2563
273. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวนจังหวัดอุบลฯ 25 สิงหาคม 2563
274. นางสาววรธนิก  โพธิจักร กิจกรรมโครงการเสวนาภาษาศาสตร์ 25 สิงหาคม 2563
275. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมสานสัมพันธ์ซากุระเกมส์ 25 สิงหาคม 2563
276. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กิจกรรมโครงการ Workshop ส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่อเงที่ยว 25 สิงหาคม 2563
277. นายวรวัช  สมภาวะ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการประเมินโครงการ 25 สิงหาคม 2563
278. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสอน 24 สิงหาคม 2563
279. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 24 สิงหาคม 2563
280. นายจักรพันธ์  แสงทอง ไปราชการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อพลังภาคประชาชมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 21 สิงหาคม 2563
281. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอผลงานวรรณกรรมญี่ปุ่น 21 สิงหาคม 2563
282. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการประกวดผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ 20 สิงหาคม 2563
283. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กิจกรรมการบริการภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2563
284. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ไปราชการ ICREATOR CONEERENCE 2020 วันที่ 21-23 ส.ค.63 20 สิงหาคม 2563
285. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 19 สิงหาคม 2563
286. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรม Speech Communication 19 สิงหาคม 2563
287. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 19 สิงหาคม 2563
288. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี 19 สิงหาคม 2563
289. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรม Follow your Dreams work shop 18 สิงหาคม 2563
290. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17 สิงหาคม 2563
291. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการการพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ 17 สิงหาคม 2563
292. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเสริมทักษะความรู้การใช้ Google Sile 14 สิงหาคม 2563
293. นายนพพร  ช่วงชิง ไปราชการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 14 สิงหาคม 2563
294. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 14 สิงหาคม 2563
295. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรมเสริมสร้างทักษะดนตรี ครั้งที่ 1 13 สิงหาคม 2563
296. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมอบรมพิเศษภาษาญี่ปุ่น 10 สิงหาคม 2563
297. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 6 สิงหาคม 2563
298. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเผื่อผลิตนักศึกษาครู 6 สิงหาคม 2563
299. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 สิงหาคม 2563
300. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาจีน 5 สิงหาคม 2563
301. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ 31 กรกฎาคม 2563
302. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 31 กรกฎาคม 2563
303. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนก.ค.63 31 กรกฎาคม 2563
304. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมฝึกคิดด้วยจิตปัญญา 31 กรกฎาคม 2563
305. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นตัวเป็นศิษย์และสานสัมพันธ์น้องพี่หลักสูตรภาษาจีน 31 กรกฎาคม 2563
306. นายมงคลชัย  สายแวว โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 30 กรกฎาคม 2563
307. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรม Team Leader and Team Player 24 กรกฎาคม 2563
308. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการแปลภาษาต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2563
309. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2563
310. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์แต่งแต้มดอกจานช่อที่ 24 22 กรกฎาคม 2563
311. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรมTeader and Team Player 21 กรกฎาคม 2563
312. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร/งานบ้านงานครัว จำนวน 14รายการ 15 กรกฎาคม 2563
313. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านภาษาจีนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 15 กรกฎาคม 2563
314. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 กก.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 15 กรกฎาคม 2563
315. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กิจกรรม English and Communication Day 10 กรกฎาคม 2563
316. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 9 กรกฎาคม 2563
317. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมอบรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 กรกฎาคม 2563
318. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ปีงงบประมาณ 2563 1 กรกฎาคม 2563
319. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย.63 30 มิถุนายน 2563
320. นางสาวอรนุช  ปวงสุข โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 26 มิถุนายน 2563
321. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563
322. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 26 มิถุนายน 2563
323. นางสาวอัจฉรา  สิมลี การพัฒนาทักษะนักศึกษา 24 มิถุนายน 2563
324. นายอธิคม  เทียนทอง เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปี2563 19 มิถุนายน 2563
325. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ การจัดสื่อการเรียนการสอนภาษาศาสตร์จีน 19 มิถุนายน 2563
326. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 19 มิถุนายน 2563
327. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการพัฒนามุมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จีนศึกษา 19 มิถุนายน 2563
328. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 15 มิถุนายน 2563
329. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 15-16 มิ.ย.63 และ 23 มิ.ย.63 12 มิถุนายน 2563
330. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 12 มิถุนายน 2563
331. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาและการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 11 มิถุนายน 2563
332. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 1 มิถุนายน 2563
333. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
334. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
335. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
336. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
337. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
338. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
339. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
340. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
341. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
342. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
343. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
344. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
345. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
346. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
347. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
348. นายศราวุฒิ  โภคา เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
349. นายสุรศักดิ์  คำคง ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 26 พฤษภาคม 2563
350. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ UBU LMS วันที่ 18-29 พ.ค.63 22 พฤษภาคม 2563
351. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
352. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
353. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาภาษาไทย 20 พฤษภาคม 2563
354. นางปาณฑรา  ศิริทวี ค่าน้ำดื่มโครงการสวัสดิการ 20 พฤษภาคม 2563
355. นายปริวรรต  สมนึก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรป.โทนวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่ 19-20 พ.ค.63 18 พฤษภาคม 2563
356. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18 พฤษภาคม 2563
357. นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 18 พฤษภาคม 2563
358. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 15 พฤษภาคม 2563
359. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวารสารสิลปศาสตร์ปีที่ 15 เล่มที่ 2 14 พฤษภาคม 2563
360. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 11 พฤษภาคม 2563
361. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
362. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
363. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยเงินรายได้ ปี2563 งวดที่ 1 5 พฤษภาคม 2563
364. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
365. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
366. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
367. นายปริวรรต  สมนึก ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
368. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
369. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
370. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
371. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 30 เม.ย.63 30 เมษายน 2563
372. นายบุญชู  ภูศรี โครงการวัฒนธรรมใบลานวัดมหาวนาราม และวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื๊อ 30 เมษายน 2563
373. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
374. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
375. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
376. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
377. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
378. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
379. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
380. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
381. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
382. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
383. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
384. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
385. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
386. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
387. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯเดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
388. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ.เดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
389. นางสาวอรนุช  ปวงสุข ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
390. นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
391. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
392. นายปริวรรต  สมนึก ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
393. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
394. นางสาวสารภี  ขาวดี ไปราชการนำเสนอบทความทางวิชาการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค.63 29 เมษายน 2563
395. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
396. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
397. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
398. นางสาวสารภี  ขาวดี ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
399. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
400. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
401. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
402. นายทำนอง  วงศ์พุทธ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
403. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
404. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
405. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมระดับชาติพหุวิทยาการแห่งภาษาวรรณกรรมและคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-22 ธ.ค.62 ณ ม.ราชภัฎลำปาง 24 เมษายน 2563
406. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 24 เมษายน 2563
407. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม โครงการทำนุบำรุง งวดที่ 2 โครงการร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจ.อุบลฯ 22 เมษายน 2563
408. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการ งวดที่ 2 อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูฯ 22 เมษายน 2563
409. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 22 เมษายน 2563
410. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 22 เมษายน 2563
411. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมพี่น้องประวัติศาสตร์สานสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค.63 ณ คณะศิลปศาสตร์ 21 เมษายน 2563
412. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
413. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
414. นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
415. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างความพอใจและจงรักภักดีต่อลูกค้า การบริการยุคศตวรรษที่ 21 และสร้างทัศนคตินวัตกรรมด้านบริการในองค์กร ในวันที่ 1-2 ก.พ.63 16 เมษายน 2563
416. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทักษะที่จำเป็นสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 มี.ค.63 9 เมษายน 2563
417. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม คชจ.สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 9 เม.ย.63 8 เมษายน 2563
418. นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ โครงการพัฒนาวารสารประจำปี 2563 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสารศิลปศาสตรื ม.อุบลฯ 1 เมษายน 2563
419. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 1 เมษายน 2563
420. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการละครเวทีจีนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชน 1 เมษายน 2563
421. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 1 เมษายน 2563
422. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับเข้าสุ่ตำแหน่งทางวิชาการสาขาภาาาจีน 1 เมษายน 2563
423. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดมี.ค.63 จำนวน 5 ราย (กท160/63) 31 มีนาคม 2563
424. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
425. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
426. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
427. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
428. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
429. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
430. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
431. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
432. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
433. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
434. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
435. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯ มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
436. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ. มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
437. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
438. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
439. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
440. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 31 มี.ค.63 30 มีนาคม 2563
441. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง/การเกษตร จำนวน 10 รายการ 30 มีนาคม 2563
442. น.ส.สมศรี ชัยวณิชยา โครงการร้อยภาพเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลฯ (ย030/63) 27 มีนาคม 2563
443. นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมฯ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ย168/63) 27 มีนาคม 2563
444. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 27 มีนาคม 2563
445. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ โครงการสอบอ่านเขียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based learn (BBL) (ย031/63) 26 มีนาคม 2563
446. นายกันตพัฒน์ ตรินันท์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ย027/63) 26 มีนาคม 2563
447. นายสุวภัทร ศรีจองแสง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ย026/63) 26 มีนาคม 2563
448. น.ส.ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศแก่ครูผ้สอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ (ย029/63) 26 มีนาคม 2563
449. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการพุ่งเป้า : การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรม.อุบลฯ ปีที่ 2 (ย025/63) 26 มีนาคม 2563
450. น.ส.วชิราภรณ์ กิจพูนผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมเผยแพร่ข้อมูลต้นเทียนฯ (ย024/63) 26 มีนาคม 2563
451. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการบูรณาการชุดความรู้ชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าอุบล-วาริน (ย028/63) 26 มีนาคม 2563
452. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจ.อุบลฯ(ย023/63) 26 มีนาคม 2563
453. น.ส.เขมจิรา หนองเป็ด โครงการร้อยคุณค่า ผ้าเมืองอุบลฯ (ย022/63) 26 มีนาคม 2563
454. นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน โครงการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค4.0 (ย021/63) 25 มีนาคม 2563
455. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน (กท174/63) 25 มีนาคม 2563
456. นางประภาพร  ศศิประภา ไปราชการเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนวิชาการแปลและอ่านจีน-ไทยฯ วันที่19-20 ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
457. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ไปราชการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน วันที่22-23ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
458. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
459. นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์ ไปราชการประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ 30 ม.ค.-1ก.พ.63 23 มีนาคม 2563
460. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
461. นายมงคลชัย ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กท170/63) 20 มีนาคม 2563