ประกาศการโอนเงินยืมทดรองราชการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่โอน หมายเหตุ
1. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา วันที่ 13-28พ.ย.65 21 พฤศจิกายน 2565
2. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา วันที่ 13-28พ.ย.65 21 พฤศจิกายน 2565
3. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กก.ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวภาษาจีน วันที่ 26 พ.ย.65 21 พฤศจิกายน 2565
4. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรม Workshop กีตาร์ไฟฟ้า วันที่ 10 พ.ย.65 10 พฤศจิกายน 2565
5. นายสุกนต์ธี  คำตานิตย์ กก.Sharpening Your 21 วันที่ 12 พ.ย.65 9 พฤศจิกายน 2565
6. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 4 พฤศจิกายน 2565
7. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ เงินค่าลงทะเบียนการศึกษา รายนายกฤษกร ไสยกิจ 4 พฤศจิกายน 2565
8. นางสาวปัทมาสน์  พานพรม ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 8-9พ.ย.65 2 พฤศจิกายน 2565
9. นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 8-9พ.ย.65 2 พฤศจิกายน 2565
10. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 8-9พ.ย.65 2 พฤศจิกายน 2565
11. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมนำนักศึกษษเข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 5 พ.ย.65 31 ตุลาคม 2565
12. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบโครงร่างน.ส.บุญรักษา อุดมเดช 31 ตุลาคม 2565
13. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 31 ตุลาคม 2565
14. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 31 ตุลาคม 2565
15. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ ค่าเล่าเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ภาค2/2565 31 ตุลาคม 2565
16. นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา โครงการวิจัย ปีงบ2565 งวด 2 27 ตุลาคม 2565
17. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 26 ต.ค.65 25 ตุลาคม 2565
18. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม โครงการวิจัย ปีงบ2566 งวดที่ 1 25 ตุลาคม 2565
19. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 21 ตุลาคม 2565
20. นายปริวรรต  สมนึก โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 21 ตุลาคม 2565
21. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 21 ตุลาคม 2565
22. นางนวทิวา  สีหานาม โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 21 ตุลาคม 2565
23. นายปริวรรต  สมนึก โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 21 ตุลาคม 2565
24. นางเนตรดาว  เถาถวิล โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 21 ตุลาคม 2565
25. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 21 ตุลาคม 2565
26. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 21 ตุลาคม 2565
27. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 8-9พ.ย.65 20 ตุลาคม 2565
28. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ไปราชการเข้าร่วมอบรมการวางแผนและเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 วันที่ 14-16 ต.ค.65 12 ตุลาคม 2565
29. นายโชติกา  ศรีโพนทอง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 12 ต.ค.65 12 ตุลาคม 2565
30. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 15-16 ต.ค.65 12 ตุลาคม 2565
31. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กก.English Camp for Ec Students 2022 วันที 10-11 ก.ย.65 6 กันยายน 2565
32. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ กก.ภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทย วันที่ 9 ก.ย.65 6 กันยายน 2565
33. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กก.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี1 และ ปี3 วันที่ 8 ก.ย.65 5 กันยายน 2565
34. นางสาวสารภี  ขาวดี กก.อิทธิพลภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศภาษาและวัฒนธรรมไทย 8 ก.ย.65 5 กันยายน 2565
35. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน กก.พาน้องไปวัด วันที่ 3 ก.ย.65 1 กันยายน 2565
36. นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.65 นายกรกต 31 สิงหาคม 2565
37. นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.65 นายประวิทย์ 31 สิงหาคม 2565
38. นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.65 นายศุภชัย 31 สิงหาคม 2565
39. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กก.สืบรากสานรอยภาษาและวัฒนธรรมไทในอีสานใต้ วันที่ 3 ก.ย.65 31 สิงหาคม 2565
40. นายพัน  พงษ์ผล กก.ศึกษาดูงานสร้างและซ่อมเครื่องดนตรี วันที่ 1-2 ก.ย.65 31 สิงหาคม 2565
41. นางนวลละออง  อุทามนตรี กก.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สานสัมพันธ์จากผู้เกษียรอายุราชการ 2565 2 ก.ย.65. 31 สิงหาคม 2565
42. นายราม  ประสานศักดิ์ กก.ประเด็นในวรรณกรรมร่วมสมัย วันที่ 22 ส.ค.-8ก.ย.65 30 สิงหาคม 2565
43. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ กก.ประกวดคลิปวีดีโอหลักสูตรนวัตกรรมการการเรียนรู้นศ.จาก10วิชาเอก 31ส.ค.-2ก.ย.65 30 สิงหาคม 2565
44. นายพัน  พงษ์ผล กก.เพิ่มพูนทักษะดนตรี 22-30ส.ค.65 30 สิงหาคม 2565
45. นางสาววรธนิก  โพธิจักร กก.สุนทรียภาพภาษาไทย วันที่ 2 ก.ย.65 30 สิงหาคม 2565
46. นางนวทิวา  สีหานาม กก.เรียนรู้อาหารพื้นถิ่นริมโขง วันที่ 27 ส.ค.65 26 สิงหาคม 2565
47. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะการใช้ความรู้ Google form วันที่ 30 ส.ค.65 25 สิงหาคม 2565
48. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กก.พัฒนาทักษะครูภาษาไทย วันที่ 30 ส.ค.65 25 สิงหาคม 2565
49. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.แข่งขันนำเสนอผลงานวรรณกรรมญี่ปุ่น วันที่ 29 ส.ค.65 24 สิงหาคม 2565
50. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค.อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้อุปกรณ์ผลิตสื่อ 27-28 ส.ค.65 24 สิงหาคม 2565
51. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลังฝึกงาน 17 ส.ค.-2ก.ย.65 24 สิงหาคม 2565
52. นายคำล่า  มุสิกา กก.ศิลปะกับการพัฒนาอารมณ์ในศาสตร์อื่น วันที่ 25 ส.ค.65 24 สิงหาคม 2565
53. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ค.สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 26 ส.ค.65 24 สิงหาคม 2565
54. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมค่ายวิชาการหลักสูตร วันที่ 27-28 ส.ค.65 24 สิงหาคม 2565
55. นางสาววรธนิก  โพธิจักร กก.อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลวาทกรรมฯ วันที่ 27 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
56. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กก.การเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ วันที่ 27-29 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
57. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กก.สานสัมพันธ์ซากุระเกมส์ ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
58. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา กก.ศึกษาภาคสนามภูมิศาสตร์ไทย วันที่ 27 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
59. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ กก.ศึกษาเรียนรู้คนชายขอบกับการพัฒนา วันที่ 27 สค.65 23 สิงหาคม 2565
60. นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ ค.ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 27 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
61. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Movie Talk #2 รู้เท่าทันภาพยนต์ วันที่ 27 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
62. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นน 27-31 ส.ค.65 23 สิงหาคม 2565
63. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ กก.บริการวิชาการฯ เสวนาหนังสือประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ วันที่ 26 ส.ค.65 22 สิงหาคม 2565
64. นายจักรพันธ์  แสงทอง ค.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตตกรรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 23-25 ส.ค.65 22 สิงหาคม 2565
65. นายวิเชียร  อันประเสริฐ ค.อบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญไทย 25 ส.ค.65 22 สิงหาคม 2565
66. นายวิเชียร  อันประเสริฐ ค.อบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยธรรม วันที่ 25 ส.ค.65 22 สิงหาคม 2565
67. นายจักรพันธ์  แสงทอง ค.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม17-25 ส.ค.65 22 สิงหาคม 2565
68. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม ไปราชการเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมระดับชาติ วันที่ 25-27 ส.ค.65 19 สิงหาคม 2565
69. นายธวัช  มณีผ่อง กก.เสริมความสัมพันธ์พี่กับน้องฯ วันที่ 20 ส.ค65 18 สิงหาคม 2565
70. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการศิลปศาสตร์สามัคคี วันที่ 23-25 และ 28 ส.ค.65 17 สิงหาคม 2565
71. นางนวลละออง  อุทามนตรี กก.พัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18-21 ส.ค.65 17 สิงหาคม 2565
72. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษษ วันที่ 26 ก.ค.-11ก.ย.65 16 สิงหาคม 2565
73. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร ส.ค.65 16 สิงหาคม 2565
74. นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร กิจกรรมพัฒนาทัษะเพื่อทำงานกับองค์กรนานาชาติ วันที่ 20 ส.ค65 16 สิงหาคม 2565
75. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค กก.นโยบายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม วันที่ 18-20ส.ค.65 15 สิงหาคม 2565
76. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กก.มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นน วันที่ 19-21 ส.ค.65 15 สิงหาคม 2565
77. นางนวทิวา  สีหานาม กก.อบรมเชิงปฏฺบัติการผลิตสื่อดิจิทัลฯ วันที่ 17 ส.ค.65 11 สิงหาคม 2565
78. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กก.เข้าใจอีสานผ่านการพัฒนา วันที่ 17-18 ส.ค.65 11 สิงหาคม 2565
79. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" วันที่ 13-14ส.ค.65 11 สิงหาคม 2565
80. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ เงินทดรองราชการสวัสดิการเยี่ยมไข้บุคลากร 11 สิงหาคม 2565
81. นางสาวเสาวลักษณ์  สาระพงษ์ กก. Nippon Rikai เข้าใจความเป็นญี่ปุ่น วันที่ 15-26ส.ค.65 10 สิงหาคม 2565
82. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กก.กันเกราส์ทัวส์ วันที่ 14-21 ส.ค.65 9 สิงหาคม 2565
83. นางสาวลักษณา  ทองทศ ไปราชการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน วันที่ 4-5 ส.ค.65 (ออนไลน) 3 สิงหาคม 2565
84. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางเครือข่ายงานวิจัย วันที่ 1 ก.ค.65-31มี.ค.66 3 สิงหาคม 2565
85. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 6 ส.ค.65 2 สิงหาคม 2565
86. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ กก.การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติต่อชุมชน วันที่ 6 ส.ค.65 2 สิงหาคม 2565
87. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กก.การเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาการจัดการท่องเที่ยว วันที่ 28 ส.ค.65 1 สิงหาคม 2565
88. นางเนตรดาว  เถาถวิล โครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเกษตรกรรมและการตลาดทุเรียนภูเขาไฟ วันที่ 30 ก.ค.65 27 กรกฎาคม 2565
89. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
90. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
91. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
92. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
93. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
94. นางสาวพัชรี  ธานี โครงการ U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 27 กรกฎาคม 2565
95. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บพร้อมประกันภัยประเภทที่ 1 27 กรกฎาคม 2565
96. นายจักรพันธ์  แสงทอง โครงการ UT for BCG วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.65 27 กรกฎาคม 2565
97. นายชนัญญู  บูรณ์เจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นครู วันที่ 28 ก.ค.65 26 กรกฎาคม 2565
98. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรม Presenting Sharing วันที่ 26 ก.ค.65 26 กรกฎาคม 2565
99. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 23-24 ก.ค.และ 28ส.ค.65 20 กรกฎาคม 2565
100. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 20 กรกฎาคม 2565
101. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม ไปราชการวิธีวิทยาทะลุกรอบ Emerging Methodologies วันที่ 24-28 ก.ค.65 20 กรกฎาคม 2565
102. นายเสนาะ  เจริญพร โครงการวิจัยปีงบ 65 งวดที่ 2 เรื่อง วาทกรรมพรหมจรรย์ในทศวรรษ 2500 19 กรกฎาคม 2565
103. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษษอิสระทางการท่องเที่ยวฯ 19 กรกฎาคม 2565
104. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา กก.ศึกษาภาคสนามภูมิศาสตร์ไทย วันที่ 16 ก.ค.65 12 กรกฎาคม 2565
105. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาษาจีน มิ.ย.-ส.ค.65 12 กรกฎาคม 2565
106. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กก.การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศษสตร์ มิ.ย.-ส.ค.65 12 กรกฎาคม 2565
107. นางนวทิวา  สีหานาม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน/สหกิจศึกษา 1ก.ค.-9ก.ย.65 12 กรกฎาคม 2565
108. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.พิธีไหว้ครูศึกษาศาสตร์และเชิดชูเกียรตินักศึกษาเรียนดี-กีฬาเด่น 5-10 ก.ค.65 8 กรกฎาคม 2565
109. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กก.พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วันที่ 20มิ.ย.-15ส.ค.65 1 กรกฎาคม 2565
110. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.พัฒนาเสริมทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิง วันที่ 5 ก.ค.65 1 กรกฎาคม 2565
111. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กิจกรรมศึกษษดูงานด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย วันที่ 2 ก.ค.65 30 มิถุนายน 2565
112. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มิ.ย.65 29 มิถุนายน 2565
113. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ วันที่ 11-19 มิ.ย.65 7 มิถุนายน 2565
114. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร กิจกรรม Getting to Know UBU 2022 วันที่ 10มิ.ย.65 6 มิถุนายน 2565
115. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ แต่งแต้มดอกจานช่อที่ 26 วันที่ 7-9มิ.ย.65 2 มิถุนายน 2565
116. นายนราสิทธิ์  วงษ์ประเสริฐ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปี2565 วันที่ 30พ.ค.-5มิ.ย.65 1 มิถุนายน 2565
117. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ กก.เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศีกษาศาสตรบัณฑิต 3-5 มิย.65 31 พฤษภาคม 2565
118. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนพ.ค65 31 พฤษภาคม 2565
119. นายธวัช  มณีผ่อง โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ Young Leaderships วันที่ 4-5มิ.ย.65 31 พฤษภาคม 2565
120. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 มิ.ย.65 31 พฤษภาคม 2565
121. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กก.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วันที่ 28-29 พ.ค.65 30 พฤษภาคม 2565
122. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐษนทางด้านภาษาจีน วันที่ 1-5 มิ.ย.65 30 พฤษภาคม 2565
123. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษษ ววันที่ 1 มิ.ย.65 27 พฤษภาคม 2565
124. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมถ่ายทอดพันธกิจสำหรับสายสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรณ์สู่ความเป็นเลิศ วันที่ 26-28 พ.ค.65 26 พฤษภาคม 2565
125. นายวิเชียร  อันประเสริฐ ค.บริการวิชาการ กฎหมายกับการจัดการร่วมในทรัพยากรชีวภาพ 1 มี.ค.-31ก.ค.65 25 พฤษภาคม 2565
126. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การสร้างความเข้าใจกับโณงเรียนเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5 พ.ค.-5มิ.ย.65 20 พฤษภาคม 2565
127. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ กก.เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษษหลักสูรภาษาญี่ปุ่น 23-30 พค65 20 พฤษภาคม 2565
128. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กก.การวางแผนจัดนำเที่ยวและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศน์ 23-29 พค65 20 พฤษภาคม 2565
129. นายธีระพล  อันมัย กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่20เม.ย.-30พ.ค.65 21 เมษายน 2565
130. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ;youj 29 เม.ย.65-1 พ.ค.65 21 เมษายน 2565
131. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดมี.ค.65 31 มีนาคม 2565
132. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ มี.ค.65 31 มีนาคม 2565
133. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี.ค.65 31 มีนาคม 2565
134. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางสาวทิพวรรณ์ แสงกอง วันที่ 19 มี.ค.65 16 มีนาคม 2565
135. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน ก.พ.65 1 มีนาคม 2565
136. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กิจกรรม Inspiring Talk วันที่ 5 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
137. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน วันที่ 5 มี.ค65 1 มีนาคม 2565
138. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ 1ม.ค.65-31ธ.ค.66 1 มีนาคม 2565
139. นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม 28ก.พ.-31พ.ค.65 1 มีนาคม 2565
140. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกงานนศ.หลักสูตรภาษาจีน วันที่ 4 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
141. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการปัจฉิมนิเทศ 4 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
142. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 5 4มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
143. นางสาวเสาวลักษณ์  สาระพงษ์ กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 วันที่ 6 มี.ค.65 1 มีนาคม 2565
144. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
145. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
146. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศศษสตร์ ก.พ.65 28 กุมภาพันธ์ 2565
147. นางสาวสารภี  ขาวดี กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ออนไลน์ 1 มี.ค.65 25 กุมภาพันธ์ 2565
148. นางสาวอรนุช  ปวงสุข โ๕รงการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ วันที่ 26-27ก.พ.65 25 กุมภาพันธ์ 2565
149. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ กิจกรรมเสริมความรู้ทางจริยธรรมศึกษา(ออนไลน์) วันที่ 26 ก.พ.65 22 กุมภาพันธ์ 2565
150. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการส่งเสริมจิตอาสาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวฯ วันที่ 26 ก.พ.65 22 กุมภาพันธ์ 2565
151. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์โคตร กิจกรรม Minna Cosplay Contest วันที่ 25 ก.พ.65 21 กุมภาพันธ์ 2565
152. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กิจกรรมแลกเปลีายนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง 17และ 24 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
153. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์น.ส.พัชรินทร์ ปิยะพัท์สกุล 19 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
154. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน 19-20 ก.พ.65 15 กุมภาพันธ์ 2565
155. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับครูภาษาไทย 17 ก.พ.65 14 กุมภาพันธ์ 2565
156. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการธรรมาาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 11-13 ก.พ.65 11 กุมภาพันธ์ 2565
157. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมเสวนาวรรณกรรมผ่านภาพยนต์จีน 14 ก.พ.65 11 กุมภาพันธ์ 2565
158. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมมองย้อนประวัติศาสตร์ วันที่ 14และ17ก.พ.65 10 กุมภาพันธ์ 2565
159. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กิจกรรมพานักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ วันที่ 13-15 ก.พ.65 10 กุมภาพันธ์ 2565
160. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา กิจกรรมการศ฿กษาภาคสนามภูมิศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 15 ม.ค.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
161. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนวนตรุษจีน วันที่ 12 ก.พ.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
162. นางสาวเสาวดี  กงเพชร กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพธุรกิจบริการ วันที่ 19 ม.ค.65 9 กุมภาพันธ์ 2565
163. นางสาวปัทมาสน์  พานพรม ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ วันที่ 22-13 ก.พ.65 8 กุมภาพันธ์ 2565
164. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีม.ค.65 (เข้าบช.ผู้ช่วยฯ) 1 กุมภาพันธ์ 2565
165. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่จ้าเหมาทำความสะอาดม.ค.65 (เข้าบช.แม่บ้าน) 1 กุมภาพันธ์ 2565
166. นางสาววกุล  นิมิตโสภณ กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันจีน 12 ก.พ.65 1 กุมภาพันธ์ 2565
167. นางสาวเสาวดี  กงเพชร กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน วันที่ 28 ม.ค.-31มี.ค.65 1 กุมภาพันธ์ 2565
168. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษม.ค.65 นายประวิทย์ ตอพล (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 31 มกราคม 2565
169. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษม.ค.65 นายเตชภณ แสงวงศ์และน.ส.จินตนา มหาพฤฒาวงศ (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 31 มกราคม 2565
170. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กก.สัมผัสสนามการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 26 มกราคม 2565
171. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินำเที่ยวภาษาจีน 28-31ม.ค.65 25 มกราคม 2565
172. นายปริวรรต  สมนึก โครงการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 29-30 ม.ค.65 25 มกราคม 2565
173. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรี 15-30 ม.ค.65 21 มกราคม 2565
174. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมการฝึกคิดด้วยจิตปัญญา วันที่ 11 ม.ค.65 ออนไลน์ 10 มกราคม 2565
175. นายเชาวนันท์   ทะนอก อบรมยุทธศาสตร์โอลิมปิกในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11-15 ม.ค.65 7 มกราคม 2565
176. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพด้านสายการบิน วันที่ 10ม.ค.65 7 มกราคม 2565
177. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนประเภทตำรา ธ.ค.-ก.พ.65 7 มกราคม 2565
178. นายปริวรรต  สมนึก โครงการวิจัย ปีงบประมาณ2565 งวดที่ 1 7 มกราคม 2565
179. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษนายประวิทย์ ตอพล ธ.ค.64 (เข้าบช.อาจารย์พิเศษ) 30 ธันวาคม 2564
180. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับครูพละฯ วันที่ 7ม.ค.-11ก.พ.65 30 ธันวาคม 2564
181. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรศึกษาทั่วไป 3 ราย ธ.ค.64 (นายเตชภณ/นางจินตนา/นายธัญภูมิ) เข้าบช.อาจารย์ผู้ช่วยสอน 30 ธันวาคม 2564
182. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ธ.ค.64 (โอนเข้าบช.ผู้ช่วยฯ) 30 ธันวาคม 2564
183. นางนวลละออง  อุทามนตรี กก.สืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 28 ธันวาคม 2564
184. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศษสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 27 ธันวาคม 2564
185. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 25 ธ.ค.64 24 ธันวาคม 2564
186. นายเสนาะ  เจริญพร ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวด 1 24 ธันวาคม 2564
187. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซด์คณะฯ 23 ธันวาคม 2564
188. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กก.EC Christmas วันที่ 24 ธ.ค.64 ออนไลน์ 22 ธันวาคม 2564
189. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนเรื่องการฝึกประสบการณ์ วันที่ 1-24 ธ.ค.64 22 ธันวาคม 2564
190. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา ค.วิจัยปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
191. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
192. นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา ค.วิจัย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 22 ธันวาคม 2564
193. นางสาวกิตติญา  พรหมพา กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ 24 ธ.ค.64 16 ธันวาคม 2564
194. นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารายวิชาศึกษาอิสระ 13 ธันวาคม 2564
195. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10-16 ธ.ค.64 7 ธันวาคม 2564
196. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้ได้รับกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 7 ธันวาคม 2564
197. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์ วันที่ 10-11 ธ.ค.64 7 ธันวาคม 2564
198. 3734 VAuhjA 10 พฤศจิกายน 2564 Z8WRO
199. 34261 ZryXI 9 พฤศจิกายน 2564 Q7PNvO
200. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 มิ.ย.64 4 กันยายน 2564
201. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี หลักสูตรการท่องเที่ยว วันที่ 4-5 ก.ย.64 1 กันยายน 2564
202. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กก.การเสริมความเข้าใจด้านวิชาการนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี 1 กันยายน 2564
203. นายพัน  พงษ์ผล ค่าตอบแทนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 14ก.ค.-17ก.ย.64 31 สิงหาคม 2564
204. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนส.ค.64 31 สิงหาคม 2564
205. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ส.ค.64 จำนวน 3 ราย 31 สิงหาคม 2564
206. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนรายนางสาวเพียรอักษร นามโสภา 31 สิงหาคม 2564
207. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส.ค.64นายประวิทย์ ตอพล 31 สิงหาคม 2564
208. นายพัน  พงษ์ผล โครงการเพิ่มพูนทักษะดนตรี 15-30 สค.64 30 สิงหาคม 2564
209. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.พัฒนาอัตลักษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 30 สิงหาคม 2564
210. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัยรถพร้อมพรบ. 27 สิงหาคม 2564
211. นายอนันท์ธนา  เมธานนท์ กก.การศึกษาประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรม วันที่ 30 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
212. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการผลกระทบทางการท่องเที่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 21-29 ส.ค.64 26 สิงหาคม 2564
213. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.Nippon rakai เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นผ่านสื่ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2564
214. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กก.แบ่งปันประสบการณ์งานเขียนบท 25 สิงหาคม 2564
215. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.การท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 25 สิงหาคม 2564
216. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์โคตร กก.Japanese Contest 25 สิงหาคม 2564
217. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ กก.เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่นและประกวดผลงาน วันที่ 21-22ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
218. นายพัน  พงษ์ผล กก.การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วันที่ 28-30 ส.ค.64 25 สิงหาคม 2564
219. นายปริวรรต  สมนึก กก.ทัศนศึกษษดูงานการจัดการธุรกิจและการตลาดฯ 24 สิงหาคม 2564
220. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะความรู้ เสริมความรู้การใช้ Google form 24 สิงหาคม 2564
221. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กก.โ๕รงการฝึกอบรมการเขียนตำราฯ 24 สิงหาคม 2564
222. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กก.นิทรรศการญี่ปุ่น 24 สิงหาคม 2564
223. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ กก.ประชุมวิชาการงวดที่ 2 International Conference on English Language Studies 2021 23 สิงหาคม 2564
224. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.แข่งขันการนำเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่น 23 สิงหาคม 2564
225. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กก.การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 20-29ส.ค.4 23 สิงหาคม 2564
226. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนปละประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15ส.ค.-4ก.ย.64 23 สิงหาคม 2564
227. นายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา โครงการอบรมการสร้งสื่อด้วยโปรแกรม CANVA วันที่ 23 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
228. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กก.วันแห่งความหลากหลาย วันที่ 22 ส.ค.64 20 สิงหาคม 2564
229. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก. Inspring talk วิชาชีพติวเตอร์พิเศษภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2564
230. นายเชาวนันท์   ทะนอก กก.การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา 21ส.ค.64 19 สิงหาคม 2564
231. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กก.การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 18 สิงหาคม 2564
232. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กก.การพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานกับองค์กรนานาชาติ 18 สิงหาคม 2564
233. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ โครงการบรรยายทางวิชาการแปลภาษาไทย-จีน 18 สิงหาคม 2564
234. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.เสริมทักษะควารู้ เสริมความรู้การใช้ Google side 17 สิงหาคม 2564
235. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์การทำงานด้วย Excel Maccro 17 สิงหาคม 2564
236. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่21 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
237. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กก.การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก 14-22 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
238. นางสาวสารภี  ขาวดี โครงการเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา วันที่ 23 และ 30 ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
239. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ กก.การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1-31ส.ค.64 17 สิงหาคม 2564
240. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ กก.ภาษา สังค วัฒนธรรม 16 สิงหาคม 2564
241. นายโชติกา  ศรีโพนทอง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS รอบที่ 1 16 สิงหาคม 2564
242. นางนวทิวา  สีหานาม กก.พัฒนาทักษะเพื่อเตรียความพร้อสู่การฝึกงาน 13 สิงหาคม 2564
243. นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร กก.การสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชน 13 สิงหาคม 2564
244. นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ ไปราชการอบรมทักษะ Excel VBA 13 สิงหาคม 2564
245. นางนวทิวา  สีหานาม กก.การผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 13 สิงหาคม 2564
246. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 13 สิงหาคม 2564
247. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กก.การศึกษาความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 13 สิงหาคม 2564
248. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม English Camp for Ec 13 สิงหาคม 2564
249. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กก.Mad Magazine 10 สิงหาคม 2564
250. นางสาววรธนิก  โพธิจักร โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 10 สิงหาคม 2564
251. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10 สิงหาคม 2564
252. นายอธิคม  เทียนทอง กก.พัฒนานศ.เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 9 สิงหาคม 2564
253. นางสาวจิรายุ  สินศิริ กิจกรรม Skills Series Listening 6 สิงหาคม 2564
254. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว ค.บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ 2564 กก.ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 6 สิงหาคม 2564
255. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราชการอบรมหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลฯ(ออนไลน์) วันที่ 5,12,19,26 ส.ค.64 และ2,9,16 ก.ย.64 6 สิงหาคม 2564
256. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.การใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน 6 สิงหาคม 2564
257. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
258. นางวัชรี  ศรีคำ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ 13 ส.ค.64 6 สิงหาคม 2564
259. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนางสาวสุรัชดา 5 สิงหาคม 2564
260. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนรายนายเตชภณ/น.ส.จินตนา 3 สิงหาคม 2564
261. นายมิตต  ทรัพย์ผุด กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 ก.ย.64 3 สิงหาคม 2564
262. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเดือนก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
263. นายพัน  พงษ์ผล ค่าเดินทางและค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ก.ค.64 30 กรกฎาคม 2564
264. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.ภาษาศาสตร์ตะวันตกกกับการวิจัยทางด้านภาษาจีน 27 กรกฎาคม 2564
265. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2564
266. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.เสริมทักษธความรู้เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ 20 กรกฎาคม 2564
267. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 20 กรกฎาคม 2564
268. นายปริวรรต  สมนึก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากหมากจอง 19 กรกฎาคม 2564
269. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กก.นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 22-23 ก.ค.64 19 กรกฎาคม 2564
270. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 16 กรกฎาคม 2564
271. นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ ค.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม 16 กรกฎาคม 2564
272. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กก.Japan Corner for self study 16 กรกฎาคม 2564
273. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กก.ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาษาจีน ก.ค.-ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
274. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กก.พัฒนาหนังสือและตำรา 15มิ.ย.-31 ส.ค.64 15 กรกฎาคม 2564
275. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณฺหลังการฝึกงาน 9 กรกฎาคม 2564
276. นายจักรพันธ์  แสงทอง กกการฝึกคิดด้วยจิตปัญหา 7 กรกฎาคม 2564
277. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตรการกีฬา 6 กรกฎาคม 2564
278. นายศราวุฒิ  โภคา กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น 6 กรกฎาคม 2564
279. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ กก.เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1 กรกฎาคม 2564
280. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน มิ.ย.64 30 มิถุนายน 2564
281. นายพฤกษ์  เถาถวิล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 30 มิถุนายน 2564
282. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กก.การพัฒนาเสริมทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศฯ 30 มิถุนายน 2564
283. นายคำล่า  มุสิกา กก.ศิลปะกับการพัฒนาอารมณ์ในศาสตร์อื่น 30 มิถุนายน 2564
284. นายศราวุฒิ  โภคา กก.เตรียมความพร้อมด้านพลศึกษาฯ 30 มิถุนายน 2564
285. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 29 มิถุนายน 2564
286. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 23 มิถุนายน 2564
287. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ โครงการInternational Conference on English Language Studies 2021 16 มิถุนายน 2564
288. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว โครงการวิจัย เงินรายได้ ปีงบ2564 งวดที่ 2 9 มิถุนายน 2564
289. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนศ.คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 8 มิถุนายน 2564
290. นายมงคลชัย  สายแวว ไปราชการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อฯ 4 มิถุนายน 2564
291. นายทรงพล  อินทเศียร โครงการจัดทำร่างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล 31 พฤษภาคม 2564
292. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ ประชุมวิชาการนานาชาติ International on Chines as Second Language Research ผ่านระบบออนไลน์ 21 พฤษภาคม 2564
293. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 20 พฤษภาคม 2564
294. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาจีน 19 พฤษภาคม 2564
295. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการตรวจประเมินคุณภาพประกันในระดับหลักสูตร 19 พฤษภาคม 2564
296. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 15,17 พ.ค.64 19 พฤษภาคม 2564
297. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ครั้งที่ 6 วันที่ 17-21พ.ค.64 12 พฤษภาคม 2564
298. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 7 พฤษภาคม 2564
299. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 7 พฤษภาคม 2564
300. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนเม.ย.64 30 เมษายน 2564
301. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 28 เมษายน 2564
302. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการบริหารงานวิจัย กิจกรรมค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 21 เมษายน 2564
303. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 21 เมษายน 2564
304. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนมี.ค.64 31 มีนาคม 2564
305. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ สาขาวิชานิเทศตร์ 25 มีนาคม 2564
306. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมสำรวจข้อมูลและเปิดหลักสูตรใหม่ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 25 มีนาคม 2564
307. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการค่ายศิลปศาสตร์อาสา 23 มีนาคม 2564
308. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการท่องเที่ยว 19 มีนาคม 2564
309. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตการณ์งานโรงเรียน 19 มีนาคม 2564
310. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมบายเนียร์ 12 มีนาคม 2564
311. นางสาวคำพา  ยิ่งคง โครงการส่งเสริมจิตอาสา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 5 มีนาคม 2564
312. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 5 มีนาคม 2564
313. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการอำลาดอกจานช่อที่ 21 4 มีนาคม 2564
314. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน 3 มีนาคม 2564
315. นางสาววิศรุตา  โมราชาติ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งข้อมูลออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น 3 มีนาคม 2564
316. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 3 มีนาคม 2564
317. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ ไปราชการโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการฯ 3 มีนาคม 2564
318. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 21 1 มีนาคม 2564
319. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน 1 มีนาคม 2564
320. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา กิจกรรมการสร้างสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2564
321. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมครั้งที่ 5 24 กุมภาพันธ์ 2564
322. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน กิจกรรมสัมมนาวิชาการนิทานพื้นบ้านอีสานกับศิลปะการแสดงท้องถิ่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
323. นายกฤษกร  ไสยกิจ โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดีโอ 23 กุมภาพันธ์ 2564
324. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการผลิตสารคดีโ?รทัศน์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
325. นายอธิคม  เทียนทอง กิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564
326. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
327. 8195 5AIf5 21 กุมภาพันธ์ 2564 NLfZI8
328. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร 16รายการ 19 กุมภาพันธ์ 2564
329. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 22 และ 27 ก.พ.64 19 กุมภาพันธ์ 2564
330. นายจักรพันธ์  แสงทอง โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
331. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินำเที่ยวภาษาจีน 19 กุมภาพันธ์ 2564
332. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ กิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมจัดประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2564
333. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น 19 กุมภาพันธ์ 2564
334. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงานการท่องเที่ยว 18 กุมภาพันธ์ 2564
335. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค่าบริการสระว่ายน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2564
336. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมพี่สอนน้องญี่ปุ่นสู่ท้องถิ่น 17 กุมภาพันธ์ 2564
337. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเรื่องเล่าผ่านมิติทางด้านวัฒนธรรมจีน 15 กุมภาพันธ์ 2564
338. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ กิจกรรมบายเนียร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
339. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารและนำชมสถานที่ท่อเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษ 15 กุมภาพันธ์ 2564
340. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
341. นางสาวอัญรินทร์  พินิจไชยกุล กิจกรรมอบรมการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการเงินรายได้ 3 กุมภาพันธ์ 2564
342. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมเตรียมตัวสัมภาษณ์และสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 กุมภาพันธ์ 2564
343. นายคำล่า  มุสิกา กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์โดยใช้ศิลปะและธรรมชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2564
344. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนม.ค.64 29 มกราคม 2564
345. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศ โอนเข้าบช.นายวสันต์ แสงปาก 29 มกราคม 2564
346. นายทรงพล  อินทเศียร ค่าจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าบช.นายเตชภณ และ นางจินตนา 29 มกราคม 2564
347. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษาโลกภิบาล ปีการศึกษา 2563 29 มกราคม 2564
348. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 29 มกราคม 2564
349. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าตอบแทนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 ม.ค.64 28 มกราคม 2564
350. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 28 มกราคม 2564
351. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 มกราคม 2564
352. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับภาพยนต์ศึกษา 28 มกราคม 2564
353. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม 2564
354. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 27 มกราคม 2564
355. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
356. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 22 มกราคม 2564
357. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย กิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัย 22 มกราคม 2564
358. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 20 มกราคม 2564
359. นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ โ๕รงการวารสารศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 และ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 15 มกราคม 2564
360. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว โครงการงานบริหารงานวิจัย ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาร่างรายงานวิจัยฯ 13 มกราคม 2564
361. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6 มกราคม 2564
362. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 6 มกราคม 2564
363. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เดือนธ.ค.63 30 ธันวาคม 2563
364. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ กิจกรรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาประวัติศาสตร์ 29 ธันวาคม 2563
365. นายทรงวุฒิ   ภัทรไชยกร กก.เตรียมความพร้อมอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 25 ธันวาคม 2563
366. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรม Japan Focus Seminer 25 ธันวาคม 2563
367. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล 25 ธันวาคม 2563
368. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์และสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563
369. นางสาวอัจฉรา  สิมลี กิจกรรม EC Christmas Day 2020 24 ธันวาคม 2563
370. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 11, 16 ต.ค.63 9 ตุลาคม 2563
371. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 การท่องเที่ยววิถีหม่ (New Normal) 9 ตุลาคม 2563
372. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 9 ตุลาคม 2563
373. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตรายน.ส.ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ เดือนก.ย.63 30 กันยายน 2563
374. นางสาวสารภี  ขาวดี กิจกรรมโครงการเก็บข้อมูลภาคสนามวิชาคติชนวิทยา 18 กันยายน 2563
375. นางสาววรรณภา  ชำนาญกิจ กิจกรรมวรรณกรรมสัญจร 18 กันยายน 2563
376. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าและใบอนุญาตลูกจ้างชาวต่างประเทศ 16 กันยายน 2563
377. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14 กันยายน 2563
378. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้คนชายขอบกับการพัฒนา 14 กันยายน 2563
379. นายพรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ เสวนาวิชาการเรื่องผลกระทบของ covid-19 และการปรับตัวขององค์การเพื่อเข้าสู่วิถีปกติสุขหม่ 14 กันยายน 2563
380. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมพัฒนาวิชาการและงานกิจการนักศึกษา 14 กันยายน 2563
381. นางละอองดาว  เพชรแก้ว ทุนการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 11 กันยายน 2563
382. นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย กิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 10 กันยายน 2563
383. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ 8 กันยายน 2563
384. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน 8 กันยายน 2563
385. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ โครงการศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชชี่ Boy & Gile 4 กันยายน 2563
386. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ไปราการสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 6 4 กันยายน 2563
387. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพติดต่อทางด้านธุรกิจกับจีน 3 กันยายน 2563
388. นางสาวพัชรี  ธานี ไปราชการอบรมการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3 กันยายน 2563
389. นางสาวพัชรี  ธานี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช้โปรแกรมสำรองบัตรโดยสาร AMADEUS 1 กันยายน 2563
390. นายสมหมาย  ชินนาค กิจกรรม Mekong Field Study 1 กันยายน 2563
391. นายวิเชียร  อันประเสริฐ โครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 31 สิงหาคม 2563
392. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติม.อบวิจัย 31 สิงหาคม 2563
393. นางสาววรธนิก  โพธิจักร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวิชาการ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2563
394. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 31 สิงหาคม 2563
395. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 28 สิงหาคม 2563
396. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการพัฒนามุมภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27 สิงหาคม 2563
397. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.พร้อมประกันภัยประเภทที่ 1 27 สิงหาคม 2563
398. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 26 สิงหาคม 2563
399. นายทรงพล  อินทเศียร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเขียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิตภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 26 สิงหาคม 2563
400. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ ิกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษธที่จำเป็นนศตวรรษที่ 21 25 สิงหาคม 2563
401. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวนจังหวัดอุบลฯ 25 สิงหาคม 2563
402. นางสาววรธนิก  โพธิจักร กิจกรรมโครงการเสวนาภาษาศาสตร์ 25 สิงหาคม 2563
403. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมสานสัมพันธ์ซากุระเกมส์ 25 สิงหาคม 2563
404. นายสรพจน์  เสวนคุณากร กิจกรรมโครงการ Workshop ส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่อเงที่ยว 25 สิงหาคม 2563
405. นายวรวัช  สมภาวะ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการประเมินโครงการ 25 สิงหาคม 2563
406. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสอน 24 สิงหาคม 2563
407. นายวศิน  โกมุท กิจกรรมนโยบายและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 24 สิงหาคม 2563
408. นายจักรพันธ์  แสงทอง ไปราชการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อพลังภาคประชาชมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 21 สิงหาคม 2563
409. นางสาววนัสนันทน์  สุกทน กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอผลงานวรรณกรรมญี่ปุ่น 21 สิงหาคม 2563
410. นางสาววิชุดา  สายสมุทร กิจกรรมโครงการประกวดผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ 20 สิงหาคม 2563
411. นายสุรศักดิ์  วิฑูรย์ กิจกรรมการบริการภาษาอังกฤษ 20 สิงหาคม 2563
412. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ไปราชการ ICREATOR CONEERENCE 2020 วันที่ 21-23 ส.ค.63 20 สิงหาคม 2563
413. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 19 สิงหาคม 2563
414. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรม Speech Communication 19 สิงหาคม 2563
415. นายสุรศักดิ์  บุญอาจ กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 19 สิงหาคม 2563
416. นางสาวคำพา  ยิ่งคง กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี 19 สิงหาคม 2563
417. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล กิจกรรม Follow your Dreams work shop 18 สิงหาคม 2563
418. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17 สิงหาคม 2563
419. นายโชติกา  ศรีโพนทอง ไปราชการการพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ 17 สิงหาคม 2563
420. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมเสริมทักษะความรู้การใช้ Google Sile 14 สิงหาคม 2563
421. นายนพพร  ช่วงชิง ไปราชการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 14 สิงหาคม 2563
422. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 14 สิงหาคม 2563
423. นายพัน  พงษ์ผล กิจกรรมเสริมสร้างทักษะดนตรี ครั้งที่ 1 13 สิงหาคม 2563
424. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมอบรมพิเศษภาษาญี่ปุ่น 10 สิงหาคม 2563
425. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 6 สิงหาคม 2563
426. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเผื่อผลิตนักศึกษาครู 6 สิงหาคม 2563
427. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 สิงหาคม 2563
428. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาจีน 5 สิงหาคม 2563
429. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ 31 กรกฎาคม 2563
430. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นเอกสารอ้างอิงโดยระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 31 กรกฎาคม 2563
431. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนก.ค.63 31 กรกฎาคม 2563
432. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมฝึกคิดด้วยจิตปัญญา 31 กรกฎาคม 2563
433. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นตัวเป็นศิษย์และสานสัมพันธ์น้องพี่หลักสูตรภาษาจีน 31 กรกฎาคม 2563
434. นายมงคลชัย  สายแวว โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 30 กรกฎาคม 2563
435. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรม Team Leader and Team Player 24 กรกฎาคม 2563
436. นางประภาพร  ศศิประภา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการแปลภาษาต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2563
437. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2563
438. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์แต่งแต้มดอกจานช่อที่ 24 22 กรกฎาคม 2563
439. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา กิจกรรมTeader and Team Player 21 กรกฎาคม 2563
440. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ก่อสร้าง/การเกษตร/งานบ้านงานครัว จำนวน 14รายการ 15 กรกฎาคม 2563
441. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านภาษาจีนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 15 กรกฎาคม 2563
442. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 กก.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 15 กรกฎาคม 2563
443. นางสาวอรนุช  ปวงสุข กิจกรรม English and Communication Day 10 กรกฎาคม 2563
444. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 9 กรกฎาคม 2563
445. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมอบรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 กรกฎาคม 2563
446. นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ปีงงบประมาณ 2563 1 กรกฎาคม 2563
447. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย.63 30 มิถุนายน 2563
448. นางสาวอรนุช  ปวงสุข โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 26 มิถุนายน 2563
449. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563
450. นายมงคลชัย  สายแวว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 26 มิถุนายน 2563
451. นางสาวอัจฉรา  สิมลี การพัฒนาทักษะนักศึกษา 24 มิถุนายน 2563
452. นายอธิคม  เทียนทอง เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปี2563 19 มิถุนายน 2563
453. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ การจัดสื่อการเรียนการสอนภาษาศาสตร์จีน 19 มิถุนายน 2563
454. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 19 มิถุนายน 2563
455. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ โครงการพัฒนามุมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จีนศึกษา 19 มิถุนายน 2563
456. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 15 มิถุนายน 2563
457. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 15-16 มิ.ย.63 และ 23 มิ.ย.63 12 มิถุนายน 2563
458. นายศราวุฒิ  โภคา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 12 มิถุนายน 2563
459. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาและการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 11 มิถุนายน 2563
460. นายวรวัช  สมภาวะ โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 1 มิถุนายน 2563
461. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
462. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
463. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
464. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
465. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
466. นางนวลละออง  อุทามนตรี ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
467. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
468. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
469. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
470. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
471. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
472. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
473. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
474. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
475. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
476. นายศราวุฒิ  โภคา เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารพ.ค.63 29 พฤษภาคม 2563
477. นายสุรศักดิ์  คำคง ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 26 พฤษภาคม 2563
478. นางนวลละออง  อุทามนตรี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ UBU LMS วันที่ 18-29 พ.ค.63 22 พฤษภาคม 2563
479. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
480. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 22 พฤษภาคม 2563
481. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาภาษาไทย 20 พฤษภาคม 2563
482. นางปาณฑรา  ศิริทวี ค่าน้ำดื่มโครงการสวัสดิการ 20 พฤษภาคม 2563
483. นายปริวรรต  สมนึก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรป.โทนวัตกรรมการท่องเที่ยว วันที่ 19-20 พ.ค.63 18 พฤษภาคม 2563
484. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18 พฤษภาคม 2563
485. นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 18 พฤษภาคม 2563
486. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 15 พฤษภาคม 2563
487. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ โครงการวารสารสิลปศาสตร์ปีที่ 15 เล่มที่ 2 14 พฤษภาคม 2563
488. นางสาวมิณฑิตา  โสภา โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 11 พฤษภาคม 2563
489. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
490. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค.วิจัยปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
491. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา โครงการวิจัยเงินรายได้ ปี2563 งวดที่ 1 5 พฤษภาคม 2563
492. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
493. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
494. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
495. นายปริวรรต  สมนึก ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
496. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
497. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
498. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 พฤษภาคม 2563
499. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วันที่ 30 เม.ย.63 30 เมษายน 2563
500. นายบุญชู  ภูศรี โครงการวัฒนธรรมใบลานวัดมหาวนาราม และวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื๊อ 30 เมษายน 2563
501. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
502. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
503. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ เดือน เม.ย.-63 30 เมษายน 2563
504. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
505. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
506. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
507. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
508. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
509. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
510. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
511. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
512. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
513. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
514. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
515. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯเดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
516. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ.เดือน เดือนเม.ย.63 30 เมษายน 2563
517. นางสาวอรนุช  ปวงสุข ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
518. นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
519. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
520. นายปริวรรต  สมนึก ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
521. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 30 เมษายน 2563
522. นางสาวสารภี  ขาวดี ไปราชการนำเสนอบทความทางวิชาการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค.63 29 เมษายน 2563
523. นางนวทิวา  สีหานาม ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
524. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
525. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
526. นางสาวสารภี  ขาวดี ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
527. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
528. นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
529. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
530. นายทำนอง  วงศ์พุทธ ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
531. นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
532. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ค่าสอนป.โท ภาคการศึกษา 1/2562 28 เมษายน 2563
533. นางสาววรธนิก  โพธิจักร ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมระดับชาติพหุวิทยาการแห่งภาษาวรรณกรรมและคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-22 ธ.ค.62 ณ ม.ราชภัฎลำปาง 24 เมษายน 2563
534. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 24 เมษายน 2563
535. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม โครงการทำนุบำรุง งวดที่ 2 โครงการร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจ.อุบลฯ 22 เมษายน 2563
536. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการ งวดที่ 2 อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูฯ 22 เมษายน 2563
537. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 22 เมษายน 2563
538. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 22 เมษายน 2563
539. นายจักรพันธ์  แสงทอง กิจกรรมพี่น้องประวัติศาสตร์สานสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค.63 ณ คณะศิลปศาสตร์ 21 เมษายน 2563
540. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
541. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
542. นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มี.ค.63 20 เมษายน 2563
543. นางนวทิวา  สีหานาม กิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างความพอใจและจงรักภักดีต่อลูกค้า การบริการยุคศตวรรษที่ 21 และสร้างทัศนคตินวัตกรรมด้านบริการในองค์กร ในวันที่ 1-2 ก.พ.63 16 เมษายน 2563
544. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ไปสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทักษะที่จำเป็นสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 มี.ค.63 9 เมษายน 2563
545. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม คชจ.สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 9 เม.ย.63 8 เมษายน 2563
546. นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ โครงการพัฒนาวารสารประจำปี 2563 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสารศิลปศาสตรื ม.อุบลฯ 1 เมษายน 2563
547. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 1 เมษายน 2563
548. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการละครเวทีจีนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชน 1 เมษายน 2563
549. นางประภาพร  ศศิประภา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 1 เมษายน 2563
550. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ โครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับเข้าสุ่ตำแหน่งทางวิชาการสาขาภาาาจีน 1 เมษายน 2563
551. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดมี.ค.63 จำนวน 5 ราย (กท160/63) 31 มีนาคม 2563
552. นางสาวชาคริยา  ชุมมวล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
553. นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
554. นางสาวอัจฉรา  สิมลี ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
555. นายพฤกษ์  เถาถวิล ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
556. นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
557. นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
558. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
559. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
560. นางสาววิชุดา  สายสมุทร ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
561. นายมิตต  ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
562. นางฐิตินันท์  ภูนิคม ค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
563. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันฯ มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
564. นายศราวุฒิ  โภคา ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนศ. มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
565. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร มี.ค.63 31 มีนาคม 2563
566. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
567. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรมี.ค.63 31 มีนาคม 2563
568. นางสาวกรณ์ระวี  ศรีเจิม ค่าใช้จ่ายสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 31 มี.ค.63 30 มีนาคม 2563
569. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง/การเกษตร จำนวน 10 รายการ 30 มีนาคม 2563
570. น.ส.สมศรี ชัยวณิชยา โครงการร้อยภาพเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลฯ (ย030/63) 27 มีนาคม 2563
571. นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมฯ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ย168/63) 27 มีนาคม 2563
572. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 27 มีนาคม 2563
573. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ โครงการสอบอ่านเขียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based learn (BBL) (ย031/63) 26 มีนาคม 2563
574. นายกันตพัฒน์ ตรินันท์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ย027/63) 26 มีนาคม 2563
575. นายสุวภัทร ศรีจองแสง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ย026/63) 26 มีนาคม 2563
576. น.ส.ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศแก่ครูผ้สอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ (ย029/63) 26 มีนาคม 2563
577. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการพุ่งเป้า : การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรม.อุบลฯ ปีที่ 2 (ย025/63) 26 มีนาคม 2563
578. น.ส.วชิราภรณ์ กิจพูนผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมเผยแพร่ข้อมูลต้นเทียนฯ (ย024/63) 26 มีนาคม 2563
579. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการบูรณาการชุดความรู้ชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าอุบล-วาริน (ย028/63) 26 มีนาคม 2563
580. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ โครงการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจ.อุบลฯ(ย023/63) 26 มีนาคม 2563
581. น.ส.เขมจิรา หนองเป็ด โครงการร้อยคุณค่า ผ้าเมืองอุบลฯ (ย022/63) 26 มีนาคม 2563
582. นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน โครงการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค4.0 (ย021/63) 25 มีนาคม 2563
583. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน (กท174/63) 25 มีนาคม 2563
584. นางประภาพร  ศศิประภา ไปราชการเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนวิชาการแปลและอ่านจีน-ไทยฯ วันที่19-20 ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
585. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ไปราชการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน วันที่22-23ก.พ.63 25 มีนาคม 2563
586. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
587. นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์ ไปราชการประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ 30 ม.ค.-1ก.พ.63 23 มีนาคม 2563
588. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ไปราชการกิจกรรมMekong Development Field study 23 มีนาคม 2563
589. นายมงคลชัย ล้อมวงษ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กท170/63) 20 มีนาคม 2563