Logo
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
1. ปริวรรต สมนึก กิจกรรมนวัตกรรมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ.วารินชำราบ ในวันที่ 24-25 ต.ค.60 (เช็ค) 20 ต.ค. 60
2. กฤษกร ไสยกิจ กิจกรรมศึกษาดูงานด้ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ ในวันที่ 24 ต.ค.60 (เช็ค) 20 ต.ค. 60
3. ลอยลุนันท์ อุดมยาด ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เดือน ก.ย.60 (เช็ค) 20 ต.ค. 60
4. กนกวรรณ มะโนรมย์ กิจกรรมการพัฒนาบนพื้นฐานความรู้ชาวบ้าน กรณีโรงงานน้ำตาล ในวันที่ 29 ต.ค.60 (เช็ค) 20 ต.ค. 60
5. ลอยลุนันท์ อุดมยาด ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอนหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เดือน ส.ค.60 (เช็ค) 12 ต.ค. 60
6. เหมวรรณ เหมะนัค กิจกรรมเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 11 ต.ค.60-8พ.ย.60 (เช็ค) 10 ต.ค. 60
7. วรัครศิริ โหตระไวศยะ โครงการพัฒนาองค์กรการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับสายวิชาการ ในวันที่ 8 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
8. กชพรรณ บุญฉลวย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการต้นรับคณะศึกษาดูงานจากม.เทคโนโลยีพระนคร ณ ห้องดอกจาน 4 ในวันที่ 30 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
9. มิณฑิตา โสภา OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ UBU Qa Online ปีการศึกษา2559 ในวันที่ 1-31 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
10. วชิราภรณ์ กิจพูนผล กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องดอกจาน4 ในวันที่ 5-6 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
11. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ UBU Qa Online ปีการศึกษา2559 ในวันที่ 1-14 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
12. ชาญชัย คงเพียรธรรม ไปประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชยแดนศึกษา ครั้งที่3/2560 ณ ม.เชียงใหม่ ในวันที่ 1-3 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
13. วรัครศิริ โหตระไวศยะ OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร ในวันที่1-31ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
14. กรณ์ระวี ศรีเจิม OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 9,10,11,15,16,17,18,21 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
15. กิตติญา พรหมพา OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 15,16,17,18,21,22,28,29 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
16. ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 1,2,3,4,7,9,10,11 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
17. มงคลชัย ล้อมวงษ์ OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 15,16,21,22,23,24,25,28 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
18. ละอองดาว เพชรแก้ว OT.จัดทำเอกสารการกู้ยืมเงินกยศ./กรอ. ในวันที่ 19-26 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
19. ละอองดาว เพชรแก้ว ค่าตอบแทนสนับสนุนทำงานระหว่างเรียน เดือน ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
20. ฐิตินันท์ ภูนิคม OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 18,21,22,23,24,25,28,29 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
21. ปาณฑรา ศิริทวี OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 1,2,3,4,7,8,9,10 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
22. โสภาวรรณ พานพรม OT.กรอกและตรวจสอบข้อมูลระบบChe Qa Online และ E-Document ระดับหลักสูตร วันที่ 1,2,3,4,7,10,11 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
23. อนันท์ธนา เมธานนท์ ไปประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยเปิดโลกสุนทรีย์ในวิถึมนุษยศาสตร์ ณ กทม. ในวันที่ 7-10 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
24. กิตติญา พรหมพา โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤาสำหรับนักศึกษาฯ ในวันที่ 22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
25. กิตติญา พรหมพา โครงการบรรยายพิเศษนักวิชาการชาวต่างชาติ ในวันที่ 28 ส.ค.-5ก.ย.60 ร คณะศิลปศาสตร์ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
26. ลักษณา ทองทศ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานห้องsac เดือน ก.ย.60 จำนวน 2 ราย (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
27. จักรพันธ์ แสงทอง ค่าเบี้ยประชุม ประเภทคณาจารย์ ครั้งที่8/60 วันที่ 15 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
28. ตระการ ถนอมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุม ประเภทคณาจารย์ ครั้งที่8/60 วันที่ 15 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 25 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
29. ฐิตินันท์ ภูนิคม ค่าอาหารกลางวัน ในการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่8/2560 ในวันที่ 15 ก.ย.60 ณ ห้องดอกจาน 4 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
30. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ กิจกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในวันที่ 16 มี.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 27 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
31. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ โครงการวิจัย ปีงปม.2559 เรื่องการใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 27 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
32. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ไปนำเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่3 ณ มรภ.อุบลฯ ในวันที่ 31 ส.ค.-1ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 27 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
33. วรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
34. กิตติญา พรหมพา ค่าธรรมเนียมวีซ่า จำนวน 2 ราย (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
35. สุวภัทร ศรีจองแสง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ขนาด2*3เมตร (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
36. Kevin Isaac Stumm ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
37. คำล่า มุสิกา ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
38. พิสิทธิ์ กอบบุญ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
39. ราม ประสานศักดิ์ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
40. สุรสม กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
41. มิตต ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
42. Kadek Ray Sulyantha เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
43. Kadek Ray Sulyantha ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
44. Michael James Murphy เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
45. Michael James Murphy ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
46. Nguyen Duy Linh เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
47. Nguyen Duy Linh ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
48. Unju Jumpei เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
49. Unju Jumpei ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
50. Mairenallen Joy M. Basilio เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
51. Mairenallen Joy M. Basilio ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
52. นวทิวา สีหานาม ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
53. จิราภรณ์ สมิธ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
54. วิศรุตา เฟอร์รารา ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
55. กชพรรณ บุญฉลวย ค่าตอบแทนรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
56. พัชรี ธานี เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
57. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
58. Sayo Iwami ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
59. Chirmi Awungshi Shimray ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
60. วรรณภา ชำนาญกิจ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
61. วิชุลดา พิไลพันธ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
62. เหมวรรณ เหมะนัค ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
63. Masaki Koji เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
64. Masaki Koji ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
65. ณรงชัย สิริวรรณ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
66. ธีระพล อันมัย ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
67. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
68. สุรศักดิ์ คำคง ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
69. Tatsunori Homma เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
70. Tatsunori Homma ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
71. นพพร ช่วงชิง ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
72. บัวทอง สีเกิด เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
73. เมชฌ สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
74. วิชัย เมทาสิงห์ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
75. สุรศักดิ์ บุญอาจ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ต.ค. 60) 10 ต.ค. 60
76. อนันท์ธนา เมธานนท์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
77. Kevin Isaac Stumm เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ก.ย. 60) 10 ต.ค. 60
78. ละอองดาว เพชรแก้ว ค่าตอบแทนสนับสนุนทำงานระหว่างเรียน เดือน ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ต.ค. 60) 10 ต.ค. 60
79. ละอองดาว เพชรแก้ว OT.จัดทำเอกสารการกู้ยืมเงินกยศ./กรอ. ในวันที่ 9-20 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ต.ค. 60) 10 ต.ค. 60
80. สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ไปนำเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่1 ณ มรภ.สกลนคร ในวันที่ 25-27 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 14 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
81. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 5 มิ.ย.60-28ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 14 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
82. วชิราภรณ์ กิจพูนผล กิจกรรมเวทีเสวนาความก้าวหน้า IS หรือ Thesis ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ ในวันที่ 3 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 14 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
83. สุรศักดิ์ บุญอาจ โครงการวิจัย ปีงปม.2560 เรื่องแนวคิดและรูปแบบของภาพยนต์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2558 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 15 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
84. อนันท์ธนา เมธานนท์ ค่าตรวจกระดาษคำตอบปลายภาค 2/2559 จำนวน 117 รายวิชา (โอนเข้าบัญชี วันที่ 15 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
85. อนันท์ธนา เมธานนท์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 20-21 ก.ค.60 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 15 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
86. เสาวดี กงเพชร ค่าสอนระดับปริญญาโท เดิอน ส.ค.-ก.ย.60 รายวิชาApproaches to English Language Learning and teaching (โอนเข้าบัญชี วันที่ 18 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60
87. ชิดหทัย ปุยะติ ไปนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย4.0 ณ มรภ.อุบลฯ ในวันที่ 31 ส.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 18 ก.ย. 60) 27 ก.ย. 60