Logo
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
1. ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ไปประชุมวิชาการบัณฑิตศีกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี2560 ณ กทม. ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-1ก.ค.60 (เช็ค) 21 มิ.ย. 60
2. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ไปประชุมเรื่องConceptual Metaphor Theory ณ กทม. ระหว่างวันที่ 25มิ.ย.-3ก.ค.60 (เช็ค) 21 มิ.ย. 60
3. ศุภมน อาภานันท์ ไปประชุมวิชาการบัณฑิตศีกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี2560 ณ กทม. ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-1ก.ค.60 (เช็ค) 21 มิ.ย. 60
4. จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ค่าลงทะเบียน ป.เอก ภาคการศึกษา1/2560 (เช็ค) 21 มิ.ย. 60
5. ยุวดี จิตต์โกศล ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่1 วันที่ 27 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
6. สุวภัทร ศรีจองแสง ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่1 วันที่ 27 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
7. วรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
8. อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 วิชาดนตรีกับชีวิต (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
9. ดวงดาว พันธ์นิกุล ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
10. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
11. ณรงชัย สิริวรรณ OT.จัดห้องสอบปลายภาค 2/2560 วันที่ 6 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
12. พัน พงษ์ผล ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 วิชาดนตรีกับชีวิต (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
13. จักรพันธ์ แสงทอง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ครั้งที่ 4/60 วันที่ 18 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
14. บัวทอง สีเกิด OT.จัดห้องสอบปลายภาค 2/2560 วันที่ 6 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
15. วิชัย เมทาสิงห์ OT.จัดห้องสอบปลายภาค 2/2560 วันที่ 6 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
16. ปริวรรต สมนึก ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่1 วันที่ 27 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 7 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
17. ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
18. วัชรี ศรีคำ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค2/2558 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
19. ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ามชาติฯ ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 มิ.ย. 60) 9 มิ.ย. 60
20. Kevin Isaac Stumm ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
21. วัชรี ศรีคำ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
22. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
23. คำล่า มุสิกา ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
24. สุรสม กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
25. พิสิทธิ์ กอบบุญ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
26. มิตต ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
27. ราม ประสานศักดิ์ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
28. Kadek Ray Sulyantha ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
29. Michael James Murphy ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
30. Nguyen Duy Linh ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
31. Unju Jumpei ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
32. Mairenallen Joy M. Basilio ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
33. Masaki Koji ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
34. Tatsunori Homma ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
35. ธีระพล อันมัย ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
36. วรรณภา ชำนาญกิจ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
37. วิศรุตา เฟอร์รารา ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
38. เมชฌ สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
39. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
40. วิชุลดา พิไลพันธ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
41. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
42. พัชรี ธานี ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
43. วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
44. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
45. ณรงชัย สิริวรรณ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
46. บัวทอง สีเกิด เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
47. วิชัย เมทาสิงห์ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
48. สุรศักดิ์ บุญอาจ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
49. อนันท์ธนา เมธานนท์ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
50. ละอองดาว เพชรแก้ว ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา2559 ณ ห้องดอกจาน 4 วันที่ 23 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
51. สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
52. จิราภรณ์ สมิธ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ค.60 รายวิชาEnglish for graduate Studies (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 60) 7 มิ.ย. 60
53. ชิดหทัย ปุยะติ โครงการวิจัยเงินกองทุนฯ ปีงปม.2560(งวดที่1)เรื่องภาพสะท้อนสังคมชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยในนวนิยาย พ.ศ.2496-2506 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 1 มิ.ย. 60) 7 มิ.ย. 60
54. สุวภัทร ศรีจองแสง ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน เม.ย.-พ.ค.60 รายวิชานโยบายนวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 1 มิ.ย. 60) 7 มิ.ย. 60
55. สายสุนี ชัยมงคล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ก.พ.-พ.ค.60 รายวิชาLanguage Testing and Evaluation (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 มิ.ย. 60) 7 มิ.ย. 60
56. loylounant Oudhomyath ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เดือน พ.ค.60 (เช็ค) 23 พ.ค. 60
57. วสันต์ หอมจันทร์ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วนสอนภาษาอังกฤษ เดือน พ.ค.60 (เช็ค) 23 พ.ค. 60
58. วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาและพิธีปัจฉิมนิเทศ และเดินทางลับภูมิลำเนาของครูอาสาสมัครชาวจีน วันที่ 12 พ.ค.60 (เช็ค) 10 พ.ค. 60