Logo
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
1. ศุภมน อาภานันท์ ไปนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมระดับชาติศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี2560 ณ กทม. ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 7 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
2. เชาวนันท์ ทะนอก ไปประชุมวิสามัญสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประจำปี2560 ณ กทม. ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
3. ราม ประสานศักดิ์ ไปเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ณ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
4. วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความระดับชาติ เรื่องแงพระกวนอิมพินกรแห่งวัดบุ๊ตต๊าบพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาในศิลปะเวียดนาม (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
5. นริศรา แสงเทียน ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
6. มิณฑิตา โสภา OT.กรอกฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบCHE QA Online ในระบบE-Document ปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
7. มิณฑิตา โสภา OT.กรอกฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบCHE QA Online ในระบบE-Document ปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
8. ลักษณา ทองทศ OT.กรอกฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบCHE QA Online ในระบบE-Document ปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
9. ลักษณา ทองทศ OT.กรอกฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบCHE QA Online ในระบบE-Document ปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
10. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความระดับชาติ เรื่องพัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่รัชกาลที่5 จนถึงปัจจุบัน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
11. ลำพูน มีภาพ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
12. สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
13. ชนัญญู บูรณ์เจริญ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
14. ตระการ ถนอมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ครั้งที่6/60 วันที่ 26 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
15. สมาพร นนท์พละ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
16. ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
17. ดวงดาว พันธ์นิกุล ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
18. ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
19. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
20. เมชฌ สอดส่องกฤษ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
21. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
22. สุรศักดิ์ บุญอาจ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
23. ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ ค่าอาหาร ในการประชุมคัดเลือกรักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ ณ ห้องดอกจาน6 ในวันที่ 26 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
24. ชนัญญู บูรณ์เจริญ โครงการวิจัย ปีงปม.2559 เรื่องประสิทธิภาพของวิชาภาษาและใช้เหตุผลต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
25. ธิราพร ศรีบุญยงค์ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
26. วัชรี ศรีคำ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
27. กฤษกร ไสยกิจ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
28. สมหมาย ชินนาค ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
29. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ กิจกรรมการสัมมนาประเด็นปัญหาสังคม ในวันที่ 4 พ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
30. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ ค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา2/2559 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
31. มิตต ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความระดับชาติ เรื่องการกลายเป็นสังคมเมืองใหม่ของฮานอยเมืองอาณานิคมฝรั่งเศส คศ.1897-1907 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
32. สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ไปประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่10 ณ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 11 ส.ค. 60) 18 ส.ค. 60
33. กิตติญา พรหมพา ไปอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ ณ กทม. ระหว่างวันที่ 23-26 ส.ค.60 (เช็ค) 18 ส.ค. 60
34. เสาวลักษณ์ หีบแก้ว กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 26 ส.ค.60 (เช็ค) 18 ส.ค. 60
35. กฤษกร ไสยกิจ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา2560 ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.60 (เช็ค) 18 ส.ค. 60
36. วนัสนันทน์ สุกทน กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ในวันที่ 19 ส.ค.60 (เช็ค) 18 ส.ค. 60
37. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็็นศิษย์หลักสูตรภาษาจีน ในวันที่ 27 ส.ค.60 (เช็ค) 18 ส.ค. 60
38. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ กิจกรรมเรื่องการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ปีที่4 ภาคการศึกษา1/2560 ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 15-20 ส.ค.60 (เช็ค) 9 ส.ค. 60
39. ชมพูนุท ธารีเธียร ไปประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 12 อยู่ดี กินดี มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ ณ กทม. ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
40. สายสุนี ชัยมงคล ค่าสอนระดับปริญญาโท ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.60 รายวิชาEnglish for Graduate studies (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
41. ปริวรรต สมนึก ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
42. พจน์ ไชยเสนา ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
43. สมหมาย ชินนาค ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความระดับชาติ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในไทย (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
44. ชิดหทัย ปุยะติ ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความระดับชาติ เรื่องสตรีนิยมและอุดมการณ์รักชาติในหญิงชาวสำเพ็ง (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 8 ส.ค. 60
45. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าสอนระดับปริญญาโท ประจำเดือน ก.ค.60 รายวิชาSecnd Language Acquistion (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
46. กรณ์ระวี ศรีเจิม OT.จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
47. วชิราภรณ์ กิจพูนผล ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15,22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
48. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15,22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
49. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15,22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
50. นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ค่าสอนระดับปริญญาโท ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.60 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรมและคติชน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 4 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
51. วัชรี ศรีคำ ค่าสอนระดับปริญญาโท ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.60และเม.ย.-พ.ค.60 รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (โอนเข้าบัญชี วันที่ 4 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
52. นวลละออง อุทามนตรี OT.จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 4 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
53. สายสุนี ชัยมงคล ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15,22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 4 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
54. อรนุช ปวงสุข ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15,22 ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 4 ส.ค. 60) 8 ส.ค. 60
55. กรณ์ระวี ศรีเจิม OT.คุมสอบกลางภาครายวิชา1421208 วันที่ 24 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
56. นวลละออง อุทามนตรี OT.คุมสอบกลางภาครายวิชา1421208 วันที่ 24 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 24 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
57. ละอองดาว เพชรแก้ว ค่าตอบแทนสนับสนุนการทำงานระหว่างเรียน เดือน มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 24 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
58. สุวภัทร ศรีจองแสง เงินรับฝากเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์(ทุนของรศ.อรุณี วิริยะจิตรา) (โอนเข้าบัญชี วันที่ 24 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
59. วศิน โกมุท โครงการวิจัย ปีงปม.2560(งวดที่2)เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชาายแดนฯ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 24 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
60. วชิราภรณ์ กิจพูนผล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ค.60 รายวิชาEnglish and Design of English Teaching Materials (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
61. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน มิ.ย.-ก.ค.60 รายวิชาSecond Language Acquistion (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
62. ทำนอง วงศ์พุทธ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ม.ค.-พ.ค.60 รายวิชาศาสนาชาวบ้านและวิชาระเบียบวิธีทางภาษา วรรณกรรม คติชน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
63. Kevin Isaac Stumm ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
64. สุรสม กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
65. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
66. มิตต ทรัพย์ผุด ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
67. คำล่า มุสิกา ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
68. พิสิทธิ์ กอบบุญ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
69. ราม ประสานศักดิ์ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
70. วัชรี ศรีคำ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
71. Kadek Ray Sulyantha ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
72. Michael James Murphy ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
73. Tatsunori Homma ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
74. Nguyen Duy Linh ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
75. Mairenallen Joy M. Basilio ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
76. Unju Jumpei ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
77. Chirmi Awungshi Shimray ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน มิ.ย.60-ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
78. Sayo Iwami ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน มิ.ย.60-ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
79. Masaki Koji ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
80. วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
81. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
82. สุรศักดิ์ บุญอาจ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
83. อนันท์ธนา เมธานนท์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
84. พัชรี ธานี เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
85. วิชัย เมทาสิงห์ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
86. บัวทอง สีเกิด เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
87. ณรงชัย สิริวรรณ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
88. วชิราภรณ์ กิจพูนผล ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน พ.ค.-มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
89. วรรณภา ชำนาญกิจ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
90. เมชฌ สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
91. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
92. วิชุลดา พิไลพันธ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
93. ธีระพล อันมัย ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
94. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
95. วิศรุตา เฟอร์รารา ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดือน ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
96. อรนุช ปวงสุข ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ก.ค.60 รายวิชาSeminar in English Language Teaching and Learning (โอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 60) 2 ส.ค. 60
97. Nakaya Daisaku ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาคการศึกษา2/2558 วิชาภาษาญี่ปุ่น (โอนเข้าบัญชี วันที่ 18 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
98. วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาคการศึกษา2/2558 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 19 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
99. วชิราภรณ์ กิจพูนผล ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาคการศึกษา2/2558 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 19 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
100. ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาคการศึกษา2/2558 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 19 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
101. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ กิจกรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เรื่องหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13-28 ก.พ.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 19 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
102. ชมพูนุท ธารีเธียร ไปนำเสนอบทความในประเทศ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
103. ปาณฑรา ศิริทวี ค่าวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค. 60) 25 ก.ค. 60
104. กรณ์ระวี ศรีเจิม ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของน.ส.พรพิมล ตังสกุล ในวันที่ 30 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 12 ก.ค. 60) 21 ก.ค. 60
105. จักรพันธ์ แสงทอง ไปอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้โปรแกรม Turnition Zotero การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ณ ม.ขอนแก่น ในวันที่ 30 มิ.ย.60-3ก.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 12 ก.ค. 60) 21 ก.ค. 60
106. ราม ประสานศักดิ์ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ ในวันที่ 8-17 มิ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 17 ก.ค. 60) 21 ก.ค. 60