Logo
ลำดับ ชื่อ - สกุล รายการ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
1. พัชรี ธานี โครงการศิลป์สร้างสื่อเครื่องมือเที่ยวผาชัน ในวันที่ 27 ม.ค.61 ณ บ้านผาชัน จ.อุบลฯ (เช็ค) 22 ม.ค. 61
2. เสาวดี กงเพชร ไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องDigital Literacy in English Language and Teaching ครั้งที่38 ระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค.61 (เช็ค) 22 ม.ค. 61
3. ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทำหน้าที่ประเมินการสอนและการประเมินเอกสารฯเพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ.) (เช็ค) 22 ม.ค. 61
4. ชาญชัย คงเพียรธรรม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสมาชิกเครือข่าย โครงการพัฒนางานวิจัย กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เช็ค) 22 ม.ค. 61
5. โชติกา ศรีโพนทอง โครงการแนะแนวศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค.61 (เช็ค) 22 ม.ค. 61
6. เขมจิรา หนองเป็ด ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ก.ย.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (เช็ค) 22 ม.ค. 61
7. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (เช็ค) 22 ม.ค. 61
8. จุฬามาศ สุวรรณบูล ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
9. ฉัตรชัย ครองยุติ ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
10. สิริวิภา เอื้ออารีเลิศ ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
11. ศุภควัฒ ทาทอง ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
12. จินตนา ศรีสุวรรณ ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
13. สมฤดี พิมพ์โคตร ค่าตอบแทนผู้ชวยสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค.60 (เช็ค) 12 ม.ค. 61
14. Zhao Xiaowen ค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
15. สมาพร นนท์พละ โครงการวิจัยเงินกองทุนฯ ปีงปม.2560(งวดที่1)เรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนถอดบทความประโยคของนักศึกษาม.อุบลฯ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
16. สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ไปนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ GMSARN ครั้งที่12 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.60-1ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
17. กรณ์ระวี ศรีเจิม OT.สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายปี2560 ในวันที่ 17 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
18. ณรงชัย สิริวรรณ OT.ปฏิบัติงานจัดห้องสอบปลายภาค1/2560 อาคารILCและLA ในวันที่ 3 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
19. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ค่าตอบแทนตรวจคำอธิบายรายวิชา(แก้ไข) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวฯ ปรับปรุง พ.ศ.2560 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
20. บัวทอง สีเกิด OT.ปฏิบัติงานจัดห้องสอบปลายภาค1/2560 อาคารILCและLA ในวันที่ 3 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
21. วิชัย เมทาสิงห์ OT.ปฏิบัติงานจัดห้องสอบปลายภาค1/2560 อาคารILCและLA ในวันที่ 3 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 29 ธ.ค. 60) 12 ม.ค. 61
22. นวทิวา สีหานาม ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ต.ค.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
23. จิราภรณ์ สมิธ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60 รายวิชาSpecail Topic in English Language Teaching and Learning (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
24. พัชรี ธานี ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ต.ค.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
25. ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60-ธ.ค.60 รายวิชาEnglish for Student in Teaching English Program (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
26. ยุวดี จิตต์โกศล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ก.ย.60และเดือน ธ.ค.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
27. ยุวดี จิตต์โกศล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
28. สุรศักดิ์ คำคง ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ธ.ค.60 รายวิชาEnglish for Graduate Studies (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
29. สุรศักดิ์ คำคง ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ค.60 รายวิชาSeminar in English Language Teaching and Learning (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
30. จักรพันธ์ แสงทอง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ วาระพิเศษ ครั้งที่7/2560 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
31. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ วาระพิเศษ ครั้งที่7/2560 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
32. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 รายวิชาLinguistics for Language Teaching (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
33. สุวภัทร ศรีจองแสง ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ก.ย.60และเดือน พ.ย.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
34. สุวภัทร ศรีจองแสง ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.-พ.ย.60 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
35. นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.-ต.ค.60 รายวิชาทฤษฎีภาษา (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
36. นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 รายวิชาการอ่านเอกสารไทยโบราณ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
37. สายสุนี ชัยมงคล ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 รายวิชาEnglish for Graduate Studies (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
38. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
39. เสาวดี กงเพชร ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60 รายวิชาApproaches to English Language Teaching and Learning (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
40. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 รายวิชาResearch Methodology in Language Learning and Teaching (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
41. ปริวรรต สมนึก ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 รายวิชานวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
42. ปริวรรต สมนึก ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
43. ปริวรรต สมนึก ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 รายวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
44. พจน์ ไชยเสนา ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน พ.ย.60 รายวิชาสัมมนานวัตกรมการท่องเที่ยว (โอนเข้าบัญชี วันที่ 9 ม.ค. 61) 12 ม.ค. 61
45. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพลวัฒนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 6-11 ม.ค.61 (เช็ค) 10 ม.ค. 61
46. วชิราภรณ์ กิจพูนผล กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสาถนที่ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมสำหรับนศ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ม.ค. 61) 10 ม.ค. 61
47. ปริวรรต สมนึก กิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.60 (เช็ค) 9 ม.ค. 61
48. สมาพร นนท์พละ โครงการวิจัย ปีงปม.2560(งวดที่2)เรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนถอดความประโยคของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลฯ (เช็ค) 25 ธ.ค. 60
49. สรพจน์ เสวนคุณากร โครงการทำนุฯ ปีงบ61ศิลปะสื่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (เช็ค) 22 ธ.ค. 60
50. ยุวดี จิตต์โกศล ไปนำเสนอบทความวิจัย The Development of Bicycle Routes To Promote Cutural Tourism at ubon ณ กทม. ระหว่างวันที่ 18-21 ต.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 6 ธ.ค. 60) 19 ธ.ค. 60
51. จักรพันธ์ แสงทอง ไปเข้าร่วมประชุม 13th International conference on Humanities and Social Science(IC-HUSO)2017 ณ ม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 6 ธ.ค. 60) 19 ธ.ค. 60
52. สุวภัทร ศรีจองแสง ไปนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SUIC's 15th Aniversary Conference and Exihibition the Integration of Art Creativity and Management ณ กทม. ระหว่างวันที่ 18-21 ต.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 6 ธ.ค. 60) 19 ธ.ค. 60
53. Loylounant Oudhomyath ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตทำงาน (โอนเข้าบัญชี วันที่ 22 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
54. ชมพูนุท ธารีเธียร ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ต.ค.-พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
55. ปาณฑรา ศิริทวี ค่าใช้จ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่ของอ.สุกนต์ธี คำตานิตย์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 จ.กาฬสินธุ์ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
56. สายสุนี ชัยมงคล ค่าสอนระดับปริญญญาโท เดือน ก.ย.-ต.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
57. เสาวดี กงเพชร ค่าสอนระดับปริญญาโท เดือน ต.ค.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
58. คำล่า มุสิกา ค่าตอบแทนเงินรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและทำคุณประโยชน์ต่อคณะ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
59. Kevin Isaac Stumm ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
60. คำล่า มุสิกา ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
61. ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
62. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือย ต.ค.-พ.ย.6 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
63. ปริวรรต สมนึก ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
64. สุรสม กฤษณะจูฑะ ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
65. พิสิทธิ์ กอบบุญ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
66. ราม ประสานศักดิ์ ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
67. สมหมาย ชินนาค ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
68. Loylounant Oudhomyath ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
69. สุรศักดิ์ บุญอาจ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
70. Michael James Murphy ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
71. Kadek Ray Sulyantha ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
72. Tatsunori Homma ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
73. Nguyen Duy Linh ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
74. Mairenallen Joy M. Basilio ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
75. Chirmi Awungshi Shimray ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
76. Sayo Iwami ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
77. Unju Jumpei ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
78. Masaki Koji ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
79. นพพร ช่วงชิง ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
80. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
81. กชพรรณ บุญฉลวย ค่าตอบแทนรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
82. วิชัย เมทาสิงห์ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
83. บัวทอง สีเกิด เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
84. ณรงชัย สิริวรรณ เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
85. อนันท์ธนา เมธานนท์ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
86. สุรศักดิ์ คำคง ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
87. นวทิวา สีหานาม ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
88. เมชฌ สอดส่องกฤษ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
89. วิศรุตา เฟอร์รารา ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
90. กมลวัฒน์ เล็กนาวา ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
91. วิชุลดา พิไลพันธ์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
92. จิราภรณ์ สมิธ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
93. ธีระพล อันมัย ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
94. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
95. วชิราภรณ์ กิจพูนผล ค่าตอบแทนประธานบริหารหลักสูตรฯ เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
96. เหมวรรณ เหมะนัค ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
97. พัชรี ธานี เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือน พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
98. ปาณฑรา ศิริทวี ค่าใช้จ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บิดาของMr.Michael Jame Murphy เมื่อวันที่ 18 พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 60) 13 ธ.ค. 60
99. ปาณฑรา ศิริทวี ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมคลอดบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้แก่นายนราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ (โอนเข้าบัญชี วันที่ 7 ธ.ค. 60) 13 ธ.ค. 60
100. ปาณฑรา ศิริทวี เงินร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 22 ต.ค.60 ณ วัดตันตยาภิรม(พระอารามหลวง) (โอนเข้าบัญชี วันที่ 7 ธ.ค. 60) 13 ธ.ค. 60
101. ละอองดาว เพชรแก้ว ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ ในการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธ์การศึกษาและสังคม ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 29 พ.ย.60 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 7 ธ.ค. 60) 13 ธ.ค. 60
102. ประจัน มณีนิล ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ภาค1/2559 ครั้งที่4 วิชากฏหมายธุรกิจ (เช็ค) 30 พ.ย. 60
103. สุวิภา ชมภูบุตร โครงการวิจัย ปีงปม.2560(งวดที่2)เรื่องประสิทธิผลของการเรียนรายวิชา Preparative English II มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษฯ (เช็ค) 21 พ.ย. 60
104. สมปราชญ์ นาวาเรือน กิจกรรมการจัดทำหนังสือตำราภาษาอังกฤษของรายวิชาในหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60-28ก.พ.61 (เช็ค) 15 พ.ย. 60
105. นวทิวา สีหานาม กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นผู้ประกอบการด้านที่พักในยุคการท่องเที่ยว 4.0 ในวันที่ 23 พ.ย.60 (เช็ค) 15 พ.ย. 60
106. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ โครงการวิจัย ปีงปม2561(งวดที่1)เรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านฯ (เช็ค) 3 พ.ย. 60